Krigsseilerne

Jeg reiste til sjøs som 15-åring i 1946, så jeg var ikke krigsseiler, selv om jeg de første 12 månedene av min førstereis hadde fullt krigsrisikotillegg (100%) og tankrisikotillegg (50%) – det var fordi det fortsatt var krig på havet: Drivminer fløt rundt i hundrevis – over Nordsjøen måtte vi gå med redusert fart i bøyemerkete leder som ble holdt fri av minesveipere.

To tredjedeler av mine skipskamerater (26 av en besetning på 40) var krigsseilere/uteseilere som alle hadde seilt utenriks de siste seks årene eller mer. De var harde (men gode) læremestre. Skipper var Guttorm Jacobsen fra Tromsø, tidligere skipper på DS Victo som ble senket av tyske fly i 1941.

Rundt halvparten av dem hadde opplevd torpedering eller minesprengning. Av handelsflåtens 30 000 sjøfolk (rundt 6 000 hjemme i Norge og 24 000 i Londonregjeringens Nortraship) omkom 3 638 – 12 % – hver niende mann – mellom 1939 og 1945, rundt 600 av dem i hjemmeflåten og 3000 i uteflåten.

Men alle var stort sett lojale til ”Junien” – Sjømannnsforbundet – formannen Ingvald Haugen hadde en høy stjerne, og vi var medlemmer alle sammen. I løpet av de neste to årene skjedde imidlertid saker og ting som skapte voldsomme reaksjoner blant krigsseilerne, som jeg fikk oppleve på nært hold:

Først hyreomleggingen og den nye sjømannsskatten høsten 1947: Skatten ble doblet fra 15% til 30% for ugifte (som var det store flertallet).

Det førte til storstreiken i Buenos Aires høsten 1947. Det lå 15 norske skip i La Plata på en gang, og besetningene gikk til spontan sitdownstreik da det første skattetrekket slo inn.  Sigurd Senje (1919-93) var Gnist på en av de båtene og har skrevet malende om det (utdrag av boken ”Farvel Sjømann”):

Det ble sitdown streik: Besetningene på alle norske båter i Buenos Aires satte seg ned og protesterte. Holdt møter i messene og på kaia, forsøkte å nå norske skip i andre havner med appeller om aksjon. Skipperne nektet å betale ut hyrer. Sympatiaksjoner og innsamlinger ble satt i gang på andre lands båter. Ingen utenlandske sjøfolk hadde hørt om så grove skatter. Hva er det for noen gærninger som sitter ved makta i sjøfartslandet Norge? De amerikanske passasjerene våre sperret øynene opp, og slapp dollars i streikekassa, dollars mot sosialistisk undertrykkelse!

Hvem streiket vi mot egentlig? Mot selve fedrelandet, far! Fedrelandet som er så stolt over sjøfolka sine bare de seiler inn penger nok! Mot makthaverne hjemme: Vi streiket mot den firkanta staten og mot tillitsmennene våre hjemme som ikke har spytta i saltvann siden ungdommen og ikke tør å gjøre noe nå fordi de er redde for de feite landfaste kontorjobbene sine! Og forresten er de gift med partiet og staten.

Vi streika mot alle som styrer og bestemmer over sjøfolk – som de veit er spredt over sju hav og tusen havner og ikke kan møtes til samlet motstand. En gjeng av den navngjetne norske sjømannsstand på kaia i Buenos Aires gjorde stille opprør mot sjøfartsnasjonen Norge. Streiken varte i åtte dager. Så gikk den i oppløsning som ventet. Hyra går ned, men argentinsk rødvin er stadig god og billig, og du kan trøste deg med puro til to kroner literen – 96% sprit.

Den norske sjømann! er ingen fullgod samfunnsborger med stemmerett over sine egne inntekter. men en  desto bedre melkeku for dere, enda bedre enn Vinmonopolet. Og en fin figur i skåltalene for vår ære og vår makt og i eventyret om den vesle nasjonen som ble stormakt på havet …”

Så langt Senje.  Vårt skip var i tankfart på Vestndia da dette skjedde, og som resten av handelsflåten fikk vi bare høre om Buenos Aires-opprøret gjennom Radioavisen, som Gnisten delte ut et par ganger i uka. Vi ble jo også truffet av denne skatten – alle murret, men du kan ikke streike i sjøen. Men sinnet var voldsomt – Senje beskriver det godt …

Hendelse nummer to kom våren 1948, da Stortinget besluttet å ikke dele ut Nortraship-pengene til krigsseilerne.

Ingvald Haugen (som var medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre) vendte krigsseilerne ryggen, og spredt som de var ”over sju hav og tusen havner” kunne de lite gjøre. Over natten ble Ingvald et hatobjekt – for fortsatt utgjorde krigsseilerne over halvdelen av utenriksflåtens bemanning  .

I 1945 var Norge fortsatt et nokså klassebevisst samfunn, der sjøfolk var nær bunnen av stigen (“spenner penger som en full sjømann” var et standarduttrykk). Det kom klart til uttrykk under Stortingets behandling av saken: En rekke av innleggene i debatten var utilslørt sjikane av sjøfolkene: “Sjøfolkene ville sløse bort pengene om de fikk dem utbetalt (les: drikke dem opp)”. En som kjempet for at sjøfolkene skulle få pengene var Claudia Olsen (H – Vestfold) men det var bare åtte som stemte for det.

Oscar Torp overtar fra Einar Gerhardsen nov. 51

Mer formelt fant regjeringen (Arbeiderpartiet) det politisk vanskelig å utbetale så mye penger til én begrenset gruppe av befolkningen i en økonomisk vanskelig tid – Norges innbyggere ble manet til å vise nasjonal holdning til gjenoppbyggingen av landet.

Til tross for store protester fra norske krigsseilere, vedtok Stortinget i 1948 å sørge for “forsvarlig bruk av midlene” ved å opprette et fond. Det ble av krigsseilerne oppfattet som et overformynderi – Staten skulle avgjøre hvem som hadde mest behov for pengene.

Jeg husker som om det var i går den veldige bitterheten hos mine skipskamerater og det voldsomme hatet mot den svikefulle Junien og forræderen Ingvald Haugen.

Krigsseilerne ønsket og forventet at fondet skulle tilbakebetales til hver enkelt sjømann som individuelle utbetalinger. At en del av krigsseilerne var fremtredende kommunister hjalp ikke saken (den kalde krigen var i full gang). I stedet ble krigsseilerne som gruppe stemplet som kommunister. Krigsseilerne organiserte seg og gikk til rettssak mot Staten, som de tapte i 1954 da Høyesterett avgjorde at de ikke hadde rett til pengene.

Hva var nå dette Nortrashipfondet?

Det ble opprettet fordi britiske myndigheter ikke ønsket at norske sjøfolk skulle seile under bedre betingelser enn britiske sjøfolk, og ville at de norske krigsrisikotilleggene skulle reduseres. Fra 1940 av ble beløp tilsvarende reduksjonene i norske sjøfolks hyrer satt inn på et fond. Da det ble kjent blant norske sjøfolk, var tolkningen at pengene i fondet var personlige krigsrisikotillegg som skulle tilbakebetales til hver enkelt krigsseiler etter krigen. Slik gikk det ikke.

Johan Nygaardsvold, Arbeiderpartiet, statsminister 1935-45

Kampen om dette fondet førte til at norske krigsseilere organiserte seg i krigsseilerforeninger og Krigsseilerforbundet. Det er et sårt punkt i krigsseilernes historie – et symbol på Norges manglende anerkjennelse for deres innsats. I krigsseilernes øyne stjal Staten deres opptjente penger – og de fleste oppfattet det som manglende anerkjennelse for den store innsats de hadde gjort for landet under krigen. Siden den gang har Nortraship-fondet dominert all omtale av norske krigsseileres innsats – saken vekker harme den dag i dag.

Nortraship-fondet ble ikke brukt til gjenoppbyggingen av Norge etter krigen. De norske rederiene fikk sine skip tilbake i august 1945 (etter Japans kapitulasjon), og  i januar 1946 fikk de erstatningsoppgjør for tapte skip.

Mange tror at norske redere skodde seg på krigsfarten, men sannheten er at det var den norske Londonregjeringen som tok inn hele Nortraships netto fortjeneste gjennom fem år. Dels brukte Londonregjeringen inntektene til forbruk under krigen, men hovedgevinsten – 808 millioner – ble i 1945 brukt til nedbetaling av Norges statsgjeld.

Nortrashipfondet var et separat beløp, som i 1948 var på 43,7 millioner kroner. Det levde videre, og ble hovedsakeligbrukt til støtte for enker og barn av sjømenn som omkom under krigen Fondet med renter var brukt opp i 1995.

Først i 1972, etter mange års kamp, kom det en økonomisk oppreisning da Stortinget vedtok en utbetaling til krigsseilerne som fikk karakter som en æreslønn (ex gratia). Vedtaket er juridisk sett enestående da det tilsidesetter et vedtak i høyesterett. Utbetalingen var på kr 200 per måned for fartstid under andre verdenskrig minus kr 20 i skatt. Men det var egentlig for sent – mange var døde i løpet av de 27 årene som var gått – de fikk aldri noen ting.

Alt dette opplevde jeg gjennom min direkte kontakt med mine læremestre krigsseilerne – det er klart at det gjør meg ikke nøytral i denne saken. Jeg delte deres følelse av maktesløshet – de var jo spredt for alle vinder og uten mulighet til mottiltak.
”Junien” falt sterkt i sjøfolks anseelse i disse årene. Skampletten sitter fortsatt uutslettelig fast på Stortinget, Høyesterett og Det norske Arbeiderparti.

Historien om LN-TSB

CESSNA 182A LN-TSB

LN-TSB var en viktig del av mitt liv i mange år – jeg var aktiv fallskjermhopper  fra 1965 til 1980. Mellom 1969 og 1980 gjorde jeg 508 av mine totalt 1530 fallskjermhopp fra det flyet. Jeg var privatflyger 1971-1988, og fløy TSB litt over 500 flytimer (i tillegg til tid på IKC og BIP) – Eilif Ness, D-22.

1957-66:

TSB i Thor Solberg Aviations tjeneste (dekor er Cessna’s standard for 1957)

Manufacturer’s Serial Number (MSN) 182A-33977 Date of Manufacure issued 00-00-1955, Registered to Cessana Aircraft Company, as N5977B

In stock as Cessna Aircraft Company MSN until 21 December 1956. Bill of sale as N5977B to Thor Solberg Aviation Co., Somerville, NJ, dated 21 December 1956.

N5977B registration cancelled by US Registry. 2 May 1957. Bll of sale 12 June 1957 to Thor Solberg Avition, Fornebu  as LN-TSB. Luftdyktighetsbevis nr. 425 utstedt 22 juni 1957.

– LN-TSB ble importert av Thor Solberg Aviation i 1957, og brukt i hans virksomhet med base på Jarlsberg flyplass frem til 1966, bl. a. som skolefly for trafikkflygere (en av elevene var Harald Sneholm fra Island, senere sjefsflyger i Icelandair).

1967-69:

Advokat Arne Karlsen fra Sandefjord kjøpte TSB for 45.000 kroner fra Tor Solberg Aviation i 1967. Den var da ikke i drift. Arne reparerte motoren, modifiserte luftinntaket til forgasseren, omlakkerte flyet og brukte det til privatflyging 2 år.

1969-75:

TSB i sponsoren Rothmanns’ antrekk 1969.

I juni 1969 kjøpte IS Paralift v/ Petter Ringvold LN-TSB av Arne Karlsen, etter testflyging med fallskjermhoppere. Det var til erstatning for Paralifts første fly, Cessna 180 LN-TSF, som groundloopet på Aursletta. Allerede første året (’69) kjøpte de inn hoppdør-STC, den ble bygget og montert av Fred Olsen (den døren er fortsatt i bruk – uendret).
Sigarettmerket Rothmanns hadde sponset kjøpet av TSF, derfor ble også TSB malt i Rothmanns farger og med deres merke (kronen).

(Senere sponset Rothmannns også en åtteseters DeHavilland Rapide DH89A ((LN-BEZ), som IS Paralift opererte i tre år).

Paralift opererte TSB som privatfly, hovedsakelig flyging med fallskjermhoppere for Oslo Fallskjermklubb. frem til de fikk  driftstillatelse  (1971) og ble ervervsmessig (Paralift, Petter Ringvold & Partners). I 1973 ble Paralift omdannet til aksjeselskap: Paralift Air Services AS.

1975-80:

Som NIMBUS’ klubbfly

Da Paralift startet kommersiell taxiflyging. passet ikke TSB inn i flåten lenger – i tillegg var tobakksreklame blitt fordudt, så flyet måtte lakkes om. I mars 1975 solgte Paralift (som nå var blitt til Partnair) flyet til RW-Club Nimbus, som hadde base på Rygge Flystasjon. TSB var Nimbus’ første hoppfly – senere kom Cessna U206C LN IKC til. I Nimbus-perioden var TSB stasjonert på Rygge. I 1976 ble hjul og bremser byttet ut med 206-hjul og -bremser.

TSB hadde vært til ettersyn hos Fred Olsen på Forneu i november 1980, og ble parkert utenfor FOF-hangaren. På natten ble det storm, og flyet ble blåst rundt på taket. Da det ble snudd med kran, ble det stilt rett opp ned på spinneren – totalskadet. Nimbus fikk forsikringsoppgjøret.

1981-1984:

TSB som vrak på Fornebu i 1981, Merk knust sideror og bøyd propeller.

I februar 1981 måtte vraket fjernes. Eierne i Paralift Air Service A/S ble enige om at de sammen, privat, skulle overta det og få det bygget opp hos Norrønafly på Rakkestad. Kostnadene skulle dekkes inn ved bruk som privateid fallskjermfly, drevet av Eilif og Peter Chr. Ness, som begge var aktive i miljøet.

Eilif ordnet både kjøpet og oppbyggingen. De nye eierne etablerte I/S Paralift 2: Pettter Ringvold, Mikkel Schram. Eilif Ness og Erik Andreas Irgens. Det ble installert ny King KX195 radio, transponder, VOR og ADF. Flyet var klart 20 juni 1981, og Eilif fløy det tur-retur til Malta Air Rally. Deretter ble det stasjonert på Fornebu, og fløy for Oslo Fallskjermklubb på Jarlsberg og demoer.

1984-90:

Gjenoppbygget av IS Paralift 2, juni 1981. Dekoren er Cessnas standard for 1956, men i Partnair-farger.

I mars 1984 solgte aksjonærene i Paralift Air Service A/S (Partnair) selskapet til Tenvik, og ettersom aksjonærene var andelseierne i fellesprosjektet overdro de sine andeler til Eilif Ness i et internoppgjør . Eilif ble eneeier av I/S Paralift 2 og dermed av LN-TSB. Verdien av I/S’et ble satt til 250.000 kroner  (200.000 for flyet og 50.000 i driftsfond). I/S’et ble delt i 50 andeler a 5.000 kroner – Eilif beholdt 40 og ga 10 til Peter Chr. Ness, Peter foresto all drift og vedlikehold av TSB, som fløy mest for Oslo Fallskjermklubb på diverse hoppfelt.

1990-2006:

I januar 1990 overdro Eilif og Peter Chr. andeler til nye deltagere slik: Torolf Paulshus 8, Lasse Aasheim 8, Jens-Henrik Johnsen 8, Arild Brandsnes 3, Eilif beholdt 13 og Peter sine 10. Peter fortsatte som driftssjef for IS’et.

I 1995 fikk TSB montert ny trebladet propell og hushkit til motoren (støydemper), verdi 120.000 kroner. Ny verdi av TSB = 370.00 kroner.
I 1998 overdro Eilif 10 av sine andeler til Torolf Paulshus, som da fikk 18 andeler (36%).

Dum flyger som ikke brukte forgasservarme ved descend. Motorstopp og landing i akeren.

I 1999 ble TSB utsyrt med speedbrakes (stupbremser) for 50.000 kr, og i 2003 med vingeforlengelser (og fikk øket max.-vekt), ny bakvegg i cockpit og nytt stigtrinn for til sammen 130.000 kroner. Ny verdi av flyet 500.000 – Flyet var alltid gjeldfritt, ingen lån ble tatt opp – alt nytt utstyr ble finansiert over driften.

I 2003 ble Jens-Henrik Johnsens og Arild Brandsnes’ andeler kjøpt ut. I november 2006 ble ”Venneforeningen LN-TSB” stiftet og overtok driften av flyet., og drev det frem til desember 2017. I juni 2017, feiret TSB 60 år, på Starmoen.

13. desember 2017 ble det registrert eierskifte av LN-TSB: Ny ene-eier er Kurt Vegar Ødemark, Krokkleiva. Venneforenngen LN-TSB består fortsatt.

Historien om Arne Husby med hodet ned …

(Denne historien ble til en mediasensasjon  som gikk over hele verden som nyhetssnutt – 15 år senere (1994) lagde TV3 en rekonstruksjon med intervjuer, flyging og hopping – «Alarmen går» … )

En stor del av mitt liv har jeg vært engasjert i fallskjermhopping – gjennom hele 70-tallet var jeg svært aktiv. Flysertifikat ble det også, for noen måtte jo fly oss opp.

Vi skapte Fallskjerm­klubben Nimbus med base på Rygge Flystasjon, og klubben kjøpte etter hvert to fly: En Cessna 182 LN-TSB og en Cessna 206 LN-IKC.

Søndag 11. desember 1977

Nimbus hadde som vanlig treningshopping de siste helgene før jul –, til tross for kulde og korte dager. Denne søndagen var ca. 5 kuldegrader, lett, men iskald sydlig bris og det hadde snødd lett (3-4 cm) om natten. Det var overskyet i 5000 fot, noe som passet vårt siste elevkurs. De stilte på vårt faste hoppfelt Rygge Flystasjon denne dagen kl 1300 (dvs., etter kirketid, fordi det var søndag).

Vanligvis hoppet jeg selv, men denne dagen var det min tur til å fly Nimbus’ klubbmaskin nummer 2, Cessna 206 LN-IKC. Med det lave skydekket ble det bare elevhopping, og som fjerde løft lastet jeg inn hoppmester Arne Husby med fem lineelever – han skulle sette dem ut i tur og orden, så skulle vi ta en 360 climbing turn, og Arne hoppe til slutt.

De fallskjermene vi brukte i Nimbus was modifiserte B-5 nødskjermer med 28 fots C9 kalotter med dobbel-T (Hustler) styresystem. Åpningssystemet var utløserline (static line) med brytetråder som holdt pakksekken lukket. En PUTT (pilotskjermuttrekker) – en kort webstropp forsynt med et stykke han-velcro var knyttet til enden på utløserlinen, paret med et stykke hun-velcro på toppen av pilotskjermen som lå inne i sekken.

Staticlinene ble huket fast i flyet bak førersetet. IKC hadde en ring i dørken til å huke staticlinene i – alle ble festet i den samme ringen, og alle linene ble hooket opp ved innlasting, en og en ettersom elevene lastet inn. Ved utsprang ble linen strukket og brøt alle brytetrådene, putten trakk ut pilotskjermen og sikret hurtig åpning.

IKC hadde, som 206er flest – en stor lastedør bak i kabinen på høyre side, slik at elevene som skulle settes ut ikke hadde noe stag å holde seg i eller stigtrinn å stå på, men ved kommandoen “sitt i døra!”satte eleven seg i døra på den ene skinken med ansiktet forover til hoppmesteren ga ham ordren “Gå!”.

Arne Husby – bildet ble tatt to uker senere, undr rekonstruksjonen.

Vi tok av som normalt og kom raskt opp til dropphøyden 2500 fot. Arne dirigerte meg inn med “høyre-venstre” -tegn, og sendte elev nr. 1 til “sitt i døra” – og kommanderte så “Gå!”. Med eleven vel ute og observert med normal åpning, kveilet Arne opp staticlinen (med putten i enden) og skjøv den inn under mitt sete. Ny runde, neste elev, samme prosedyre, til slutt lå det fem staticliner stuet under setet mitt. Siste runde med full climb brakte oss fra 2500 fot til 3500, Arne satte seg på huk i døren til vi var linet opp – så ga han meg et kort vink og forsvant ut av syne. Jeg trakk av på throttelen for descend.

Så, plutselig, hører jeg roping – og det er ikke i headsettet – men jeg er jo alene her oppe! Jeg ser bak meg – tomt fly – men en av staticlinene ligger stramt over dørken og ut i bakre hjørnet av døren. En ond anelse slår meg, jeg sparker hardt sideror og legger over mot høyre, og der ser jeg Arne slengende noen meter under flyet, hengende i staticlinen etter det ene benet! Jeg trimmer flyet level, spenner av setebeltet og går bakover for å se om det er mulig å huke av linen – men NIX! – den er som en felestreng!

Tilbake til setet, kaller opp Rygge Tower og foklarer at jeg har en hopper hengende under flyet. Flygelederen (Einar Solum) kommer da med de forløsende ord, som jeg aldri vil glemme: “What are your intentions?” Det satte tankevirksomheten min i gang – Hva Nå?

Det holdt på å mørkne (det var dagens siste løft), under meg hadde jeg Rygges 2400 meter betongbane og 1800 meter parallellbane pluss taxebanene og druene, til venstre hadde jeg Vannsjø, islagt. Jeg var klar på at det ikke gikk å lande på rullebane eller taxebane med Arne hengende under – han ville bli drept (sett i etterpåklokskapens klare lys kunne det vel egentlig gått bra). Uansett måtte jeg lande.

Spørsmålet var: Hvor? Isen på Vannsjø var ny og antagelig tynn og for svak til å bære flyet – og landing i isvann ville skape et nytt problem. Det jeg til å begynne med var mest opptatt av var hva Arne ville foreta seg – hvis han trakk hovedskjermen eller reserven ville ett av to skje: Enten vil benet hans bli revet av (og han vile dø av det), eller flyet ville bli stoppet i luften av motstanden og falle ned, hengende under den åpne skjemen (og vi ville begge dø). Jeg ble beroliget da ropingen stoppet – jeg trodde (og håpet) at Arne hadde mistet bevisstheten (det hadde han ikke – mer om det senere).

Eilif, desember 1977

Igjen ble jeg hjulpet av flygelederen, som sa:”What about on the grass between the runway and the taxiway?”. Javisst – der var det jo adskillig mykere, og dessuten et tynt snølag, og strekningen var romslig. Dermed tok jeg beslutningen: Land mellom  taxiwayen og Runway 12 – og land med så lav hastighet som mulig.

IKC var egentlig et ideelt fly å foreta en slik landing med, konfigurasjonen var perfekt, 206en har store flaps, kraftig motor (285 hp), og vi hadde svært lav vekt: Tomt fly – bare Arne og meg, og kvarte tanker. Jeg linet opp nord for plassen i 3000 fot med sikte på landingsområdet, og begynte en lang, lang innflyging mens jeg reduserte farten gradvis. Dro på mer og mer flaps (elektriske), dro opp nesen, mer og mer power, til rundt 20 tommer MP.

Airspeeden krøp nedover og nedover ettersom jeg nærmet meg landing, men IKC holdt seg støtt og stabilt. Mot slutten var airspeedindikatoren langt under stall men motoren holdt oss oppe – vi hang på propellen – og stallwarningen ga mystisk nok ikke en lyd fra seg. Like før det valgte landingspunktet gikk det en smal betongvei tvers over til en liten instrumenthytte – da vi var nesten ved den, dro jeg av litt power, men IKC reagerte som en murstein, så jeg smalt til med et powerburst for å få oss over tverrveien.

Kontant nedslag – vi er nede! Jeg tråkker bremsene inn og kutter motoren tvert, av med beltet og hopper ut av døren – og der ligger Arne og hoier til meg:”Jeg er helt fin – helt OK!”. Det nekter jeg å tro (jeg tenker brukket rygg) og sir: “Ligg stille, ikke rør deg! – Vent på ambulansen!”. Flygelederen hadde jo trykket på knappen for lenge siden, så ambulansen er der allerede. Vi fikk huket av ham fallskjermutstyret, frigjort staticlinen fra benet (putten hade slått seg en tørn rundt ankelen og han-velcroen festet seg til hoppdressen), la ham pent på båren, og avsted gikk det til sykestuen.

Jeg skrittet opp hjulsporene og slepesporet i snøen. Hjulsporene etter IKCen var 35 meter – slepesporet etter Arne var 70 meter – believe it or not.  Han hadde faktisk fungert som et drivanker under hele landingen – allerede mens vi enda var i luften. Så kom det beste av alt: Etter en halvtime kommer Arne tilbake fra sykestuen – legen hadde ikke funnet annet enn et forstuet ankel – happy end!

Men publisiteten tok fullstendig av – noen ringte VG De fikk en tegner til å lage en illustrasjon av hendelsen (den ble helt feil, med døren på feil side av flyet) men sensasjonen var der.

VGs tegning – helt feil – dør på feilside og foran i flyet …

Pressebyråene tok det opp, og historien gikk over hele verden som nyhetssnutt – jeg fikk meldinger fra venner og kjente overalt, inkludert Australia og USA, og skandalebladet National Enquirer sendte en journalist til Oslo for å intervjue meg. Så kom Billedbladet Nå og ville at Arne skulle hoppe igjen, og vi rigget til med IKC pluss følgefly og jeg fløy og Arne tro til igjen – det ble seks sider i Nå!

Forsiden til Billedbladet NA 24. desember 1977

15 år senere – i 1994 – lagde TV3 et program i serien «Alarmen går», med intervjuer av Arne og meg, flyging (med Stavanger Fallskjermklubbs 206) og hopping (ikke med oss, men med hoppere fra SFK).

Ettertanken:

Det som jeg i løpet av årene har delt med svært få er beslutningsprosessen. Da jeg først bestemte meg for å gå inn for landing på gresset, var en sakte landing det eneste jeg tenkte på. Det jeg måtte skyve fra meg – det som for meg, akkurat da, fremsto som en visshet: Jeg var i ferd med å ta livet av Arne. Bak det lå også det innebygde spørsmålet:

Er det jeg har valgt å gjøre den eneste løsningen? Hva skjer når jeg lander og har tatt livet av Arne, og alle spør ”Hvorfor gjorde du ikke slik eller slik i stedet?”  – og at det skulle være en eller annen opplagt mulig handling jeg ikke hadde sett eller forstått …

Nå ble det jo ingen slik situasjon – det jeg gjorde var riktig, og det gikk svært bra – men den jævlige “hva hvis”-følelsen husker jeg den dag i dag.

Da vi til sist fikk satt oss ned og snakket om det på tomannshånd, sier Arne ganske rolig: “Nei, jeg var egentlig ikke nervøs – jeg tenkte at det er jo Eilif som flyr, han har årevis med erfaring og er stø og rolig – dette går sikkert bra!”

Han skulle ha visst …

Det jeg (vi) ikke visste, var at det hadde vært en lignende hendelse i England året før (1976), det hoppflyet ble hengende under hopperens reserveskjerm – alle klarte seg. Nedenfor er beretningen om det: Det var kanskje like godt av vi ikke visste om det …

 

40 år senere:

11. desember 2017 – feiret Arne og jeg vi det hele med en bedre middag med våre respektive koner – og jamen fikk VG snusen i det også – det ble nok en helside …

Osvald-monumentet: Historieløst

Landsforrædere hedres …

Har du sett Osvald-monumentet på Jernbanetorget – 19 tonn i beste sovjetstil ?- Hammeren som knuser hakekorset utenfor Østbanehallen på Oslo S har skapt bruduljer og møtt mye motstand

Gamle AKP-ere maste og fislet helt til godtroende og tankeløse (yngre) politikere gikk med på å reise et monument over Asbjørn Sundes ”Osvald”-gruppe. Men hvem var nå de?

Aftenpostens journalist Gunnar Kagge skrev 3. oktober 2015 om en ny bok. Her er enkeltutdrag  av hans artikkel (Alle tekstutvalg,  uthevelser og tekst i kursiv er gjort av meg. EN)

”Under krigen var sabotasje langt mer omstridt enn vi har fått inntrykk av i ettertid. Da freden kom, ble noen sabotører helter, mens andre ble støtt ut i mørket.

20. april 1943 kom en lastebil nedover Pilestredet med fem mann. Utenfor arbeids­kontoret stoppet de og ropte til folk på gaten at de måtte komme seg unna. Med brannbomber (molotovcocktails), og granater var målet arkivet over unge nordmenn tyskerne ville sende på tvangsarbeid.

Sprengningen av arbeids­kontoret var en av krigens viktigste aksjoner, fordi den gjorde at planene om tvangsarbeid måtte skrinlegges. Aksjonen var også første gang Hjemmefrontens Milorg samarbeidet med den kommunistiske Osvald-gruppen. Asbjørn Sunde fikk i begynnelsen av krigen kodenavnet Osvald og gruppen han ledet ble kalt opp etter ham.

Osvaldgruppen sprengte Østbanestasjonen i Oslo 1942
Osvaldgruppen sprengte Østbanestasjonen i Oslo 1942

Ii 1937 reiste Asbjørn Sunde  til den spanske borgerkrigen (se Den spanske borgerkrigen, nedenfor. EN). Da han kom hjem etter halvannet år, ble han engasjert i Wollwebergruppen som drev sabotasje mot skip som fraktet materiell for Nazi-Tyskland (se Wollweber nedenfor. EN).

Etter at Sovjetunionen ble angrepet av Tyskland, bygget han den om til en sabotasjegruppe. De første årene drev de med både likvidasjoner og sprengninger. Osvald-gruppen opptrådte også på egen hånd, ikke minst med sprengning av toglinjer og jernbanestasjoner.

Men etter krigen ble Max Manus og Gunnar Sønsteby  heltene, mens Osvald-gruppen ble skjøvet ut i historiens mørke. Det berodde på at Sunde var kommunist og fikk ordre fra sovjetisk etterretning. Da den kalde krig startey i 1948, passet ikke Osvald-gruppen som krigshelter. Egil Ulateig skrev kritisk om Sunde og Osvald-gjengen i 1989.

I februar 1942 sprengte både Østbane- og Vestbanestasjonen. Dette var den første spektakulære aksjonen deres. Et halvt år senere smalt det kraftig igjen, Statspolitiets kontorer i Oslo var målet. Hjemmefrontens ledelse skrev da til London-regjeringen og tok kraftig avstand fra slike aksjoner som «kunne få de uhyggeligste konsekvenser». De mente å vite at det var kommunister som sto bak.

Osvaldgruppen stengte AS Per Kure i 1943
Osvaldgruppen stengte AS Per Kure i 1943

Sunde hadde kontakt med politimannen Asbjørn Bryhn, som  ga ham en liste over ønskede terrormål, som Statspolitiets kontor og navngitte politimenn. Sunde selv var kommunist, men ikke partimedlem. Han mottok ordre fra sovjetiske NKVD, ingen andre. Samtidig samarbeidet Sunde med deler av Hjemmefronten, ikke minst om likvidasjoner. Etter hvert som Milorg vokste økte konfliktene med Osvald-gruppen. Det hendte også at Osvaldgruppenstjal fra Milorgs flyslipp.

«Oppløs organisasjonen og send folkene inn i polititroppene i Sverige!» lød ordren fra Sovjet sommeren 1944 (Merk: nesten ett år før krigens slutt!. EN). Sunde var lojal, avviklet og  sendte i stedet gikk folkene inn i politiarbeidet i Sverige (Sundes folk infiltrerte de norske polititroppene, slik de ble beordret: Da Sovjet gikk inn i Norge i oktober 1944 ble polititropene satt inn i Finnmark – og de infiltrerte Sovjetagentene fulgte med på lasset! EN).

Etterlysing av Sunde og Bruun 1943
Etterlysing av Sunde og Bruun 1943

Ti år senerere ble Asbjørn Sunde arrestert og dømt som spion for Sovjetunionen. Det var kald krig, og Norge brukte store ressurser på overvåking. På denne tiden brukte Politiets overvåkingstjeneste mesteparten av ressursene sine på å overvåke Asbjørn Sunde, som hadde regelmessig kontakt med den sovjetiske ambassaden. Men politiet hadde ikke nok til å arrestere ham før januar 1954. Han ble dømt til åtte års fengsel.

Etter å ha lest denne artikkelen sendte jeg Kagge følgende kommentar (5. oktober 2015):

Jeg har gjennom flere år lest dine artikler med stor interesse – de om diverse land og om gamle kart – alltid interessant lesning og ofte nytt stoff. I dag skriver jeg imidlertid til deg som kritisk kommentator – det dreier seg om din presentasjon av boken om Asbjørn Sunde. Din fremstilling og ordbruk reagerte jeg sterkt på. For meg var det urimelig historieløst – og jeg bruker ikke uttrykket om fakta, men om manglede forståelse for og innsikt i datidens holdninger og tenkesett – datidens egentlige realiteter.

Gjennom hele 50- og 60-tallet var hele den vestlige verden (som inkluderte hele Sydamerika,  hele Afrika  og det meste av Asia utenom Kina og Sovjet) helt ut enige om én ting: At kommunisme var noe jævelskap og kommunister var villige agenter for Sovjet – for det var det de var. Enigheten illustreres best ved at FN-styrkene i Korea (340 000 mann) besto av enheter fra 17 – sytten(!) –  land utenom Sør-Koreas egne 600000, og omfattet ,i tillegg til USA, Colombia, Ethiopia, Thailand, New Zealand, Hellas og Tyrkia (for å nevne noen som er lite kjent)

Kumwah - januar 1953
Kumwah – januar 1953

Du vil forstå meg bedre når jeg forteller deg at jeg kom til Norge som (norsk) flyktning fra Spania i 1936, vokste opp i Norge under 2. verdenskrig, at jeg avtjente min verneplikt i Tysklandsbrigaden 1951-52, og deltok i Koreakrigen 1952-53 (den som ennå ikke er slutt). På den bakgrunnen er det bittert å lese en fremstilling av Asbjørn Sunde som en stakkars miskjent norsk patriot som kjempet for fedrelandet. Han var en ekte kommunist av verste sort, hvis mål med kampen var det stikk motsatte av frigjøring.

Når du skriver at ”han bygde opp sin gruppe på restene av skips-sabotasjegruppen fra 30-årene”, som han hadde vært aktiv deltager i, så bør du lese Håkon Lies redegjørelse til Lund-kommisjonen om bl.a. Wollwebers sabotasjeaksjoner mot sivile handelsskip (se Wollweberligaen, nedenfor, EN). De var rendyrkete terrorister etter alle målestokker, både datidens og nåtidens. Du sier: ”Sunde mottok sine instrukser fra NKVD” som om det var helt greit – du vet vel at NKVD var den Sovjetiske statens sikkerhetsdepartement? Som drev Gulagene?

Du minner meg om Lund-kommisjonen, som dømte ting som hendte i 50- og 60-årene ut fra holdningene i dag – nye holdninger skapt av mennesker som aldri har vært i krig og som lever i en helt annen verden enn den som det de dømmer over, skjedde i. For oss som levde da, er det skammelig at en landsforreder (i ordets egentlige betydning) som Sunde og hans pakk har fått et minnesmerke i Oslo.

I hele etterkrigstiden har det i Norge blitt sementert en myte om norske idealister som kastet seg inn i kampen for demokrati i Spania i 1936-39, mens de i realiteten var organisert av Internasjonalen i Moskva) (se Den spanske borgerkrigen, nedenfor. EN). Les Anthony Beevor, han pleier å være pålitelig. Sannheten er jævlig nok. Jeg hadde egentlig ventet bedre innsikt fra deg. Om håndteringen av Asbjørn Sunde og sannheten rundt andre Spaniaveteraner etter krigen, (les Asbjørn Sunde og andre Spaniaveteraner, nedenfor – EN). – Mvh, Eilif Ness, (nå i Norge – hjemflyttet fra Kypros)

Dette er Gunnar Kagges svar til meg (6. oktober 2015):

Kjære Eilif Ness, Tusen takk for interessant «notat». Du har jo en livshistorie som kunne vært en egen artikkel. Sunde/Osvald er fortsatt en kontroversiell historie. Det visste jeg da jeg skrev artikkelen. Egentlig er det trist at det langt på vei er gamle AKPere som skriver om dem. Et hederlig unntak er Frode Ferøy som disputerte med en avhandling om den kommunistiske motstandsbevegelsen nå i våres. Han jobber ved Hjemmefrontmuseet.

Jeg er helt enig i at Sundes engasjement før krigen bærer preg av terrorisme, og at det kunne vært bedre forklart. Men her må jeg «skylde på» plassen, selv to hele avissider blir i trangeste laget. Derfor gikk jeg ikke nærmere inn på det. Men at Sunde mottok ordre fra NKVD skriver jeg jo. Og det var selvsagt ikke uproblematisk. London-regjeringen og Hjemmefrontens ledelse forsøkte å stanse alle «uautoriserte» sabotasjeaksjoner. De la listen veldig høyt for alle aksjoner, i frykt for represalier. Sunde brøt kraftig med denne linjen. Samtidig er det viktig å huske at Linge-karene også handlet på tvers av Regjeringens ønsker. Med SOE gjennomførte de aksjoner i Norge som førte til alvorlige konflikter mellom War Cabinet og den norske regjeringen. Samtidig var Sunde et redskap for deler av hjemmefronten. Karene hans var av de hardeste og mest hensynsløse. Derfor kom de til nytte ved likvideringer, for eksempel.

Jeg setter veldig pris på den grundige tilbakemeldingen din. Målet for en journalist er selvsagt ikke at alle lesere skal like alt hele tiden. Noen ganger blir noen provosert, ellers er det for tamt! Men slurv og feil leverer vi også. Og det irriterer meg kraftig når det er meg som er synderen…

Med vennlig hilsen, Gunnar Kagge, journalist

Wollweber­ligaen

Ernst Wollweber – Moskva-styrt terrorist – senere sjef for DDRs Stasi

(Kilder: L.Borgersrud: «Die Wollweber-organisation und Norwegen» (Berlin, 2001), og Lundkommisjonen, 1996)

Ernst Wollweber ble født i Hannover i 1898, gikk yil sjøs i 1912 og inn i Tysklands Keiserlige Marine 16 år gammel og tjenestegjorde i ubåtvåpenet under første verdenskrig. I november 1918 deltok han i Wilhelmshavenmytteriet, en meget omtalt oppstand blant tyske marinegaster. Da Weimar-republikken fikk makten i Tyskland i 1919 gikk han inn i det tyske kommunistpartiet KPD. Wollweber steg rask i gradene i partiet, ble medlem av KPDs sentralkomite  leder for KPDs militante fløy i Hessen, Thüringen og Schlesien fra 1923. Hans aktiviteter førte til at han ble arrestert i 1924, anklaget for høyforrederi, men ble sluppet fri i1926. I 1928 ble han valgt inn i Landestag Freistaat Preussen og i 1932 til Reichstag. I 1931 ble han leder for the den Kominternstyrte International Union of Seamen and Harbour Workers (ISH).

Ernst Wollweber, kommunistisk skipssabotør 1936-40, Stasisjef i DDR 1953-58
Ernst Wollweber, kommunistisk skipssabotør 1936-40, Stasisjef i DDR 1953-58

Da Hitler forbød KPD i Tyskland i 1933, måtte Wollweber flykte til København og senere til Leningrad. I 1936 dro han til Oslo (hans kone Ragnhild, f. Wiik, var norsk). Fra sitt skjulested i en boligblokk på Sinsen organiserte Wollweber i tiden fra 1936 til 1940 «Organisation Against Fascism and in Support of the USSR», bedre kjent som Wollweber­ligaen, en sabotasjeorganisa­sjon som gjennomførte 21 kjente tilfeller av sabotasje mot tyske og andre skip som seilte til Tyskland fra skandinaviske og andre nordeuropeiske havner. Nordmennene Martin Hjelmen, Asbjørn Sunde og tyskeren Josef “Conrad” Amann var blant sabotørene i Oslo.

Wollweber også våpenleveranser til den republikanske siden i den spanske borgerkrigen. Han var ettersøkt over hele verden, og ble til slutt arrestert i Sverige i 1940, der han ble dømt til tre års fengsel. Asbjørn Sunde overtok Wollwebers sabotasjeorgabisasjon – det ble grunnlaget for “Osvald”-gruppen. Mans Wollweber satt i fengsel i Sverige, ble han tildelt sovjetisk stats­borgerskap, og etter sterkt press fra Sovjet lot den svenske regjeringen ham å reise dit i 1944.

I 1945 returnerte Wollweber til Tyskland og ble med i SED – Det tyske sosialistiske enhetsparti – Østtysklands statsbærende parti. Ett år senere ble han leder for sentralstyringen av skipsfarten, og i 1950 viseminister i samferdselsministeriet i DDR. Samtidig gikk det rykter i Vesten om at han hadde startet en ny Wollweber-organisasjon for Sovjet, for å lære opp kommunistagenter i skipssabotasje – det ble aldri bekreftet, men dansk etterretning var overbevist om at Wollweber hadde opprettet et sovende sabotasjenettverk i Skandinavia og Vest-Tyskland. På midten av 1950-tallet observerte de at mange reiste på 8-10 dagers kurs i Øst-Berlin. Dette ble knyttet en STASI-radiosender sør for Berlin. I 1957 fikk PET opplysninger fra finsk etterretning om at en sovjetisk spionorganisajon var aktiv i Danmark. Helt sikkert var det at Wollweber aktiverte sin tidligere agent Josef Amann (Gregor), som ble sentral i pågripelsen av den vesttyske kommunisttoppen Kurt Müller i Øst-Berlin i 1950. Da Müller ble forhørt i det beryktede Hohenschönhausen-fengselet, måtte “Gregor” gå i dekning i Øst-Berlin. Årsaken var at Müllers kone hadde sluppet unna, og sørget for at den hemmelige prosessen mot parlamentarikeren offentlig kjent.

Ernst Wollweber (t.v.) - DDRs Stasi-sjef 1954-58
Stasi-sjefen 1954-58, Ernst Wollweber gratulerer DDR-president Wilhelm Pieck med fodselsdagen (1955)

I 1952, året før Ernst Wollweber ble STASI-sjef, bidro han til at Josef Amman (Gregor) ble KGB-spesialist på sabotasjeaksjoner og minelegging. I 1953 ble “Gregor” sendt til Moskva for møter med Pavel Sudoplatov om sabotasjearbeidet i Danmark, Vest-Tyskland og Frankrike. Etter endt opphold på «sabotasje- og terrorskolen» utenfor Øst-Berlin brukte  “Gregor” de neste ti årene på å planlegge operasjoner og bygge opp sabotasjegrupper rettet mot amerikanske mål og NATO-installasjoner. Sabotasjen skulle sette NATO-installasjoner  ut av spill i en krise- eller krigssituasjon. Moskvas krav til KGB-residentene i alle europeiske NATO-land og nøytrale Sverige, Østerrike og Sveits var å levere fire til seks detaljerte sabotasjeplaner i året. En av de illegale KGB-agentene som planla sabotasje i Norge er omtalt i Mitrokhin-arkivet som kodenavnet «Gratsjov» var her flere ganger på topphemmelige oppdrag.

I august 1953 ble Wollweber utnevnt Sikkerhetsminister (sjef for Stasi). Wollweber gikk inn for å styrke Stasis myndighet i arbeidet for å hindre vestlig etterretnings infiltrering av GDR, men dette brakte ham i konflikt med sterke krefter i SEDs ledelse, særlig med Walter Ulbricht og Erich Honecker.

I 1954 ble Wollweber delegat til Volkskammer – folkeparlamentet – og medlem av SEDs Sentralkomite. Etter 1956 minket hans innflytelse etter hvert som han kom på kollisjonskurs med Walter Ulbricht og Erich Honecker om saker fra Østtysklands politikk overfor Polen til antallet  antikommunistiske grupper i DDR. I 1957 ble Wollweber tvunget til å gå av som sjef for Stasi. Han ble etterfulgt av sin nestkommanderende, Erich Mielke. In 1958 ble Wollweber beskyldt for anti-SED aktiviteterog ble fjernet fra Sentralkomiteen. Han levde anonymt i Østberlin som tolk til sin død i 1967.

Asbjørn Sunde og andre Spaniaveteraner etter 1945 …

Journalisten Lise Lindbæk rapporterte fra Spania i 1937

at hun møtte Asbjørn Sunde som ambulansesjåfør “på «alskens rare veier i syd og i nord”. Etter flere år til sjøs behersket han spansk godt. Med militær utdanning og opplæring som kanonskytter (fra den norske marinen) og styrmanns­eksamen (1929) var Sunde motivert for andre oppdrag, og gikk etter hvert inn i en republikansk partisanbataljon, som utførte sabotasjeoperasjoner og likvideringer bak fronten. Asbjørn Sunde kom tilbake til Norge med erfaring som ga ham en sentral rolle i den væpnede kampen mot nazismen.

Borgerkrigen i Spania 1936-39
Republikansk milits – Borgerkrigen i Spania 1936-39 – med knyttnevehilsen

Da Sovjetunionen skapte Østblokken gjennom en serie kommunistiske statskupp i Østeuropa i 1946-48, det som Churchill betegnet som “å senke et jernteppe” , oppsto den “kalde krigen”. Sovjet med sine vasallstater ble Vestens fiende. Dermed ble de norske kommunistene  Arbeiderpartiets og den norske stats fiende. Statsminister Einar Gerhardsen innledet en kraftig antikommunistisk offensiv, og i en tale i februar 1949 la han ikke fingrene imellom i sin beskrivelse av kommunistenes intensjoner:

“Det var mange som under krigen gikk med dem i god tro, fordi de trodde kommunistpartiet var nasjonalt og demokratisk. I dag har ingen lenger rett til å være i god tro. De som står i spissen for kommunistpartiet i Norge, er Komintern- og Kominform-kommunister. Som sine kampfeller i andre land er de i sine hjerter tilhengere av terror og diktatur. Ingen vakre deklamasjoner må lenger hindre folk i å se denne brutale sannheten åpent i øynene — selv om det for mange blir en uhyggelig oppdagelse.»

Sommeren 1949 ble begrepet «femtekolon­nist» definert av Kongen i statsråd: “Med femtekolonnevirksomhet forstås virksomhet fra en-keltpersoner, grupper eller organisasjoner som går ut på ved planlegging og gjennomføring av etterretningsvirksomhet, sabotasje, infiltrasjon, propaganda, attentater, m.v., å svek-ke landets forsvar og alminnelige forsvarsevne”.

Forside billedbladet Nå, 1954
Forside billedbladet Nå, 1954

En rekke tiltak skulle forhindre destabilisering og sabotasje fra kommunistisk side. Det ble opprettet et register over «femtekolonnister»  som grunnlag for arrestordre og eventuell internering. I den kalde krigen ble Spaniaveteranene ansett som mulige deltakere i en kommunistisk sabotasjeorganisasjon: overvåkningspolitiet hadde en liste med 130 navn på Spania-frivillige – de ble rangert likt med agentene fra krigens tyske etterretningsorganisasjon Abwehr. Overvåkningssjef Bryhn mente at Spaniakjemperne, i likhet med Abwehr-agentene hadde «vist slik fanatisme og kynisme at de måtte anses som villige til å tjenestegjøre for hvilket som helst annet land”. I et rundskriv fra 1950 framholdt overvåkningspolitiet at begge gruppene måttte følges med spesiell oppmerksomhet – et fellestrekk var at begge var lettpåvirkelige hvis de ble utsatt hverving for landsskadelig virksomhet.

Asbjørn Sundes politiske overbevisning kombinert med hans erfaring som kommandosoldat i Spania og hans ledelse av Osvald-gruppa under okkupasjonen gjorde at han pekte seg ut som svært farlig. Overvåkningspolitiet drevet aktiv spaning på ham fra 1949. I 1954 ble Sunde fengslet og dømt til åtte års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen. I 1956 ble Arthur Iversen Folden, tidligere Spania­kjemper og Osvaldmedlem, mistenkt for spionasje til fordel for Sovjetunionen, men unngikk å bli tatt ved å rømme til Sovjetunionen. Senere etterretnings­materiale har avdekket at han allerede i 1943 ble vervet av russerne og siden opererte under dekknavnet «Erik».

Etter 1990 har gamle AKP-mlere stått på iherdig for å få disse spionene og forræderne omdannet til “motstandsfolk”. Hensikten er hele tiden klar: ved å ufarliggjøre dem reduseres graden av AKPernes eget forrederi som agenter for fiendtlige makter – Stasi inkludert. Blåøyde og godtrende unge politikere lar seg villig lure.

Den Spanske Borgerkrigen 1936-1939

Norge og Franco-Spania

Den spanske borgerkrigen et lite kjent tema i dagens Norge. Det som er av offisiell historie dekker mindre enn halve virkeligheten. Fra borgerkrigens første dag var norske omtaler av borgerkrigen preget av Norges offisielle fulle støtte til Spanias republi­kanske regjering – en naturlig følge av at Norges regjering war utgått av Arbeiderpartiet, og av at Franco så åpenbart ble støttet av Hitler og Mussolini.

Det mislykkete kuppet

Bakgrunnen for kuppet var de forgående fem år med streiker, opptøyer og kaos. I 1931 hadde en folke­avstemning ført til at Spania ble reublikk, og kongen forlot landet. Den republikanske regeringen var dominert av sterke, konkur­rerende fagforbund og store grupper anarkister og kommunister, med særlig stor støtte i det industritette Catalonia med Barcelona. Dårlig styring  gjorde at streiker og opptøyer var dagens orden. All uroen skapte sterke mot­krefter, med den nye fascistiske bevegelsen Falange i spissen. Store deler av hæren støttet Falange.

Arbeidermilits i Barcelona juli 1936
Arbeidermilits i Barcelona juli 1936

Francos kupp i juli 1936 skulle vært et unnagjort på tre-fire dager, men da militæret skulle besette viktige punk­ter i de større byene, viste det seg at en del av hærens avdelinger valgte å støtte den republikanske regjeringen. I tillegg utløstes voldsomme kref­ter i folkemassene, som fryktet gjeninnføring av de århundregamle sosialreligiøse hierarkiet de nylig var blitt kvitt, og reiste seg til kamp. Opp­ildnet av den rus­siske revolusjon bare 20 år tidligere, og godt hjulpet av sovjetiske eksperter, kastet de seg mot en fas­cistisk beveg­else støttet av nazi-Tysk­land og fascist-Italia, og alt kom fullstendig ut av kontroll. I stedet for et raskt kupp ble et tre år langt blodbad.

Fler mennesker ble myrdet og henrettet under den spanske borgerkrigen enn det falt soldater på slagmarken. De sydlige og vestlige områdene kom raskt under fascistisk kontroll, mens de østlige og nordøstlige områdene ble kontrollert av den republikanske regjeringen. Skillet gikk midt gjennom hovedstaden Madrid, som var en krigssone i 30 måneder. Begge sider jaktet på og utryddet enhver som sym­pati­serte med motstanderen. Hvor mange denne krigen tok livet av er helt til i dag et ubesvart spørsmål. Det som skiller denne krigen fra alle andre kriger i moderne tid er det enorme antallet som ble henrettet eller myrdet- som ikke falt  strid. Det antas å ha vært vært rundt 120.000. Av disse må – etter alt å dømme – vinneren Franco stilles til ansvar for rundt 40,000, og taperen, Republikken, for rundt 80,000.

Den norske historieversjonen

I Norge og Sverige lyder fortsatt historien, som gjentas igjen og igjen i aviser, på TV og i bøker, at det var Francos falangister som henrettet tusener uskyldige under borgerkrigen. De myrdet ganske visst mange, men i Norden sies det aldri et ord om de myrderiene som de republikanske styrkene – regulære og irregulære – bedrev helt fra krigens begynnelse, og som var vel så omfattende som falangistenes, og om mulig enda mer tilfeldige.

Massakre i Modelo
Massakre i Modelo

Den norske (nordiske) versjonen er etter hvert blitt så innarbeidet, opplest og vedtatt at det er omtrent umulig å ta opp noen del av den til en normal diskusjon. Det var de republikanske myrderiene – republikanernes “tsjekaer”, de antifascistiske arbeidermilitsene – som myrdet for fote i det republikanske Madrid, som fikk tusener av mennesker i den republikanskstyrte del av Spania til å søkte beskyttelse i utenlandske ambassader og legasjoner

Norske tiltak – Asylantene i Madrid

Inntaket av flyktningene i legasjonen skjedde meget mot den norske regjerings vilje og til stor irritasjon for politikerne på ytre venstre i Norge, men kaste dem ut kunne ingen – for det var den visse død. Til gjengjeld løftet ikke den norske regjeringen en finger for å hjelpe flykt­ningene – ikke med forsyn­inger, ikke med penger – de toet sine hender. Det eneste de gjorde var å sende en diplomat til en ny legasjon (nr.2) i Valencia for å holde kontakt med regjer­ingen, for deretter å sende en attaché til legasjonen i Madrid. Det var denne Asylantene i Madrid siste som i to år var så og si alene om å organisere mat og livsnød­vendigheter til de hundevis av mennesker som var stuet inn der.

Den norke legasjon i Madrid - Abascal nr. 27 huset opptil 900 flyktninger
Den norke legasjon i Madrid – Abascal nr. 27 huset opptil 900 flyktninger i en vanlig bygard.

Det hele startet med at det var sommerferie i lega­sjonene og ambassadene i Madrid da borgerkrigen brøt ut 18. juli 1936. Alle toppdiplomatene hadde reist ut av Madrid, de fleste til nordkysten – Bilbao og San Seba­stian – for å unngå den verste heten i Madrid midt­sommers. Det hadde også den norske minister (ambas­sadør) Leif Bøgh. Da myrderiene startet åpnet visekonsulen legasjonens dører for de flyktende (det gjorde de aller fleste utenlandske ambassader). I løpet av det første året av borgerkrigen reddet han på denne måten livet til ca. ni hundre flyktninger ved å ta dem inn i legasjons­bygningen og huse dem der, i en vanlig bygård i det sentrale Madrid.

Sovjets innflytelse

Ganske tidlig i konflikten begynte skipninger av våpen og ammunisjon til de republikanske styrkene. Boken ”1000 dager” har detaljerte beskrivelser av dette (inkludert opprinnelses­havnene i Baltikum) men nevner ingen ting om finansieringen. Det som skjedde var at den republikanske regjeringen overlot hele den store spanske gullbeholdningen til Sovjet­unionen som betaling for russiske kanoner, tanks og fly, og åpnet sin del av grensene for sovjetiske kommissærer. Kommissærene etablerte et maktmaskineri som minnet om forholdene i Sovjetunionen. I den spanske hovedstaden ble triumfbuen ved Puerta de Alcalá fylt med enorme portretter av Stalin, og over disse hang teksten: «Lenge leve USSR!, Lenge leve Sovjetunionen!» I Puerta del Sol hang et ti meter høyt Stalinportrett og under det «Spanske antifascister, fremad til vi har overvunnet fascismen! Det russiske folk står ved deres side’ J. Stalin.»

Den republikanske regjeringen av september 1936 under Francisco Largo Caballero var helt Sovjetdominert, hans tilnavn var ”den Spanske Lenin». I oktober er­stattet Largo Caballero repu­blikkens armé med en ”Folkearmé”, etter den Sovjetiske model­len. Et krigskommissariat ble etablert, bestående av sosialistiske og kommunist­i­ske fagforeningsledere som alle var direkte ansvarlige over­for krigsministeren, og Largo Caballero tok selv over også krigsministerens portefølje. De russiske rådgiverne hadde uhindret adgang til alle møter og deres ord veide tungt.  6. november flyttet regjeringen til Valencia.

Om natten den 7. november oppnevnte den gjenværende ”Junta de defensa” den knapt 21-årige Santiago Carrillo Solares, med titelen «Consejero de Orden Público.» til innenriks­minister. Han kom fra ”Sosialistisk Ungdom”, men i det han ble tildelt embetet gikk han over til kom­munist­partiet. Regjeringen kom vel frem til Valencia, og avventet passivt utfallet av det avgjørende slaget, overbevist om at hovedstadens fall var et spørsmål om timer eller i det lengste, et par dager. De avgjørende kampene varte i fjorten dager, til 23. november, til Franco fant at det ville koste for meget å bryte gjennom inn til byens sentrum.

Massakrene

Det var i denne perioden at den republikanske regjeringen gjennomførte de største massakrene. Fengslene Modelo, Ventas, San Antón and Porlier var fylt av fanger som var blitt kidnappet fra sine hjem og konsentrert der, og som propa­gandaen nå kalte ”soldatene i den femte kolonnen”. Den 7. november ble åtte hundre personer fra Modelo beordret inn i ventende busser og kjørt til Paracuellos de Jarama utenfor Madrid. Der ble fangene stilt opp langs en lang grøft og skutt. Andre busser kjørte til Torrejón de Ardoz lenger øst – det samme ble gjentatt der. Dette fortsatte gjennom hele november måned. Rundt 7.000 mennesker ble likvidert i Madrid på denne måten.

Den svenske professor Knut Ahnlund har analysert omstendighetene rundt denne affæren, og mener at det er sannsynlig at massakrene i Madrid i november 1936 egentlig var Stalins verk. Han hadde militære og politiske agenter aktive i Spania, som var direkte ansvarlige overfor ham. Den sovjetiske oppfatning var at høyreorienterte elementer utgjorde en dødelig fare for forsvaret mot fascistangrepet på Madrid, og måtte elimineres. Det var vitner til massakrene, og de internasjonale humanitære organi­sasjonene ble alarmert. Røde Kors hadde et dusin representanter på hver side, men deres arbeid ble delvis hindret av kravet om at de skulle utvise streng nøytralitet. Saken sivet etter hvert ut, og det diplomatiske korps in Madrid sendte en samlet protest til ”Junta de defensa”. Det hadde ingen virkning – eller heller den motsatte. Den 14. november erklærte regjeringen at alt snakk om hvordan de ”arresterte fascister” hadde blitt behandlet var løgn. De ville alle bli dømt overensstemmende med loven, og det ble konkludert med at de som spredte rykter om mishand­ling risikerte dødsstraff.

De internasjonale brigadene

Det er få krigsrelaterte hendelser som har blitt så myteomspunnet som de ”Internasjonale brigadene” i den spanske borgerkrigen. Allerede i august 1936 så Stalin at det gikk dårlig med republikanske Spania, og beordret igangsatt systematisk rekruttering gjennom Komintern, som dirigerte de nasjonale kommunist­partiene over hele verden. Ordre gikk ut til partiorganisasjonene rundt om i Europe, også til NKP. De nasjonale partiapparatene ble brukt til rekruttering, og veletablerte kanaler ble brukt for å sende de frivillige til Spania. Et samlingspunkt var ”vervingssentralen” i Paris, som registrerte dem og videresendte dem til brigadenes hovedkvarter i Albacete , et stykke vest for Valencia. Vel fremme fikk de våpen og utstyr (ofte mangelfullt) som var levert fra Sovjet. Vervingssystemet medførte at rundt 80% av alle som meldte seg til tjeneste var aktive kommunister – resten var sympatisører og/eller rene idealister, inkludert noen kjente kultupersonligheter (Hemingway, George Orwell, Nordahl Grieg), samt endel rene eventyrere. Det er få sikre kilder, men det totale antallet frivillige antas å ha vært rundt 32 000. Det er kjent at 225 var norske. Brigadenes antall falne er også usikkert, og varierer mellom 3 000 og 10 000, det er antatt at 100 av dem var norske.

2. verdenskrig.

Etter at Franco endelig beseiret republikken våren 1939, regjerte han Spania til 1975 med et gjennomført fascistisk diktatur, sørget dermed for at Spania ble plassert i bås med Nazi-Tyskland og Mussolini-Italia. Spanias nøytralitet gjennom hele 2. verdenskrig var en naturlig følge av at landet var fullstendig utarmet etter tre år med blodig borgelig, og ute av stand til krigføring (selv om spanske frivillige deltok på tysk side). Etter 1945 var Spania en politisk paria – nazi-renommeet sørget for det – men den kalde krigen mellom Sovjet og Vesten brakte raskt realpolitikk på banen. Spania inngikk baseavtale med USA i 1953, og ble medlem av FN i 1955.

Francisco Franco
Francisco Franco, diktator i Spania 1939 – 1975

At Franco fikk sitte ved makten så lenge som 36 år (1939 -75), mot Hitlers 13 år, og Musso­linis 21, kom av at den ufattelig grusomme borgerkrigen etterlot et Spania gjennomsyret av redsel for en gjentagelse (det er landet fortsatt). Men det var ingen folkereisning, verken i eller utenfor Spania, som fjernet Franco, – han selv la grunnlaget for den over­gangen til demo­kratisk styre som fant sted etter hans død i 1976. Det var Franco selv som gjeninnførte konge­dømmet ved å innsette den demokratisk innstilte Juan Carlos, og overgangen gikk smerte­fritt. Etter det kom Spania snart inn i varmen igjen: Medlemsskap i NATO kom i 1981, og i EU i 1986.

Kilder:

 • Felix Schlayer: ”Diplomat im Roten Madrid» (Berlin 1938)
 • Sverre Dæhlen: ”Don Felix”, hovedoppgave i historie i 1994 (UB)
 • Knut Ahnlund – professor i nordisk litteraturhistorie ved uni­versitetet i Aarhus, innvalgt som medlem av Svenska Akedemin i 1983.
 • Anthony Beevor: ”the Spanish Civil War” (London, 1980)
 • S.Moen & R. Sæther: ”Tusen dager” (Oslo, 2009)
 • Erling Chr. Ness: Norges Charges d’affaires i Madrid 1937-39: private brev og dagbøker, offisielle rapporter 1936-40.

Det Store Bedraget – Nobels Fredspris 1988

34 000 falne FN-soldater ble ikke funnet verdige til inkludering i Nobels Fredspris …

330px-Nobel_Prize (1)

Koreakrigen med forfatteren David Halberstams ord:

“Den 25. juni 1950, krysset syv nordkoreanske divisjoner grensen til Sørkorea. Intensjonen var å erobre Sørkorea på tre uker. Den Sørkoreanske hæren var fullstendig uforberedt, og de eneste amerikanske styrkene i landet var en liten gruppe militære rådgivere. USA, under president Harry Truman – med godkjennelse av FNs sikkerhetsråd – besluttet raskt å bruke amerikanske og andre FN-lands styrker for å stoppe kommunistenes fremrykning i Korea, og overførte tropper fra Japan.

(Sikkerhetsrådets godkjennelse kom i stand fordi Sovjetunionen (av andre grunner) boycottet Sikkerhetsrådets møter på den tiden, og fikk dermed ikke gjort bruk av sitn vetorett – EN)

Harry Truman nedtonte konflikten for å unngå konfrontasjon med Sovjet. Derfor ble ikke konfikten kalt “krig”, mem “FN politiaksjon”. Korekrigen skulle komme til å vare i tre år, ikke tre uker, men selv om den kostet 34 000 FN-soldater livet, ble den ikke til en storkrig slik som den annen verdenskrig, heller ikke kom den til å bli, slik som Vietnamkrigen én generasjon senere, varig historisk splittende.»

Med mine ord:

Koreakrigen var en FN-operasjon under FN-flagg på samme måte som de senere aksjonene i Suez (1956) og Kongointervensjonen (1960). Vietnamkrigen derimot, liksom de to Golfkrigene, krigen i Afghanistan og Irakkrigen, var (er) USA-ledete operasjoner med internasjonal deltagelse men uten FN-godkjennelse.

Fredsprisen

AlfredNobel_adjusted

Da industrimagnaten Alfred Nobel satte opp sine priser (som administreres av Svenska Aka­demin) skilte han ut Fredsprisen, og overlot tildelingen av den til Norges Storting. Stortinget oppnevner de fem medlemmene av Den Norske Nobelkomite, vanligvis tre tidligere politi­kere og to kulturpersonligheter.

Nobelkomiteens medlemmer i 1988 var: Egil Aarvik,(formann, Krf), Gidske Anderson, (Ap), Francis Sejersted, (H), Odvar Nordli,(Ap), Gunnar Stålsett, (Sp). I 1988 besluttet disse medlemmene av Nobelkomiteen å tildele Fredsprisen til “the United Nations Peacekeeping Forces”, en avgjørelse som falt god jord hos de fleste, helt til sannheten kom frem i Egil Aarviks tildelingstale: Det viste seg der at teksten var omhyggelig formulert slik at FN-aksjonen i Korea i 1950-53 ble utelatt:

(Sitat:) “The original United Nations treaty does mention the possibility of military involvement on the part of the United Nations in the event of hostilities, but, because of the relationship between the great powers, it has never been possible to make use of this part of the treaty – the possible exception being the action in Korea in 1950.

… peace keeping operations were commenced in 1956 (…) in connection with the Suez crisis. The Security Coun­cil was unable to act because of a veto from two of the member states. This was solved by summoning the UN General Assembly to a special session, which passed the «Uniting for Peace» resolution that gives the United Nations’ General Assem­bly the power to intervene in the event of the Security Council being unable to act. This resolution was used to deploy a peacekeeping force …” (Sitat slutt) (uthevelsene er gjort av meg – EN)

“The possible exception” er tilfeldigvis den eneste gangen FNs Sikkerhetsråd – FNs høy­este operasjonelle myndighet – har godkjent en militæraksjon slik FN-pakten tillot. Tilfeldigvis besto “the relationship between the great powers” på den tiden i at Sovjetunionen boykottet Sikkerhetsrådet, og dermed avskar seg selv fra å nedlegge veto.

Dermed valgte Nobelkomiteen i 1988, som startpunkt for “UN Peacekeeping Forces”, en smart papirmanøvre fra 1956 som tillot omgåelse av Sikkerhetsrådet,  fremfor Sikkerhets­rådets lovlige og rettfremme beslutning av 1950. Slik klarte Nobelkomiteen å holde utenfor Fredsprisen en legal FN-aksjon som kostet 34.000 (ikke-koreanske) FN-styrker livet.

En skamplett …

Eilif Ness

Om arbeidstid i Norge

1915 – Stortingets første vedtak om alminnelig arbeidsdag: Arbeidstiden skulle være på 10 timer, 6 dager i uken.

Forhistorien til denne lovfestingen var Arbeiderkommissionen som ble satt ned av regjeringen Sverdrup i 1885 etter amnodning fra Kong Oscar II fordi Sverige året før hadde nedsatt en kongelig kommisjon for å utrede ulykkes- og alderstrygd for arbeidere.

Kommisjonens arbeid ledet frem til Fabrikktilsynsloven av 1892 og Ulykkesforsikringsloven av 1894 – de første lovene som regulerte arbeid i Norge.

Gjennom hele annen halvdel av 1800-tallet hadde tolv timers arbeid seks dager i uken vært normalt for de fleste i arbeiderklassen i Norge, som i resten av verden. Et av kravene fra fyrstikkarbeiderskene i Norge under streiken i 1889 var en arbeidstid fra 7 til 19, i stedet for fra 6 til 18.30 og 19.30.

En tolvtimersdag inneholdt normalt en og en halv time med pauser. Netto arbeidsdag var derfor 10½ time. Da jern- og metallarbeiderne forhandlet fram den første landsomfattende tariffavtalen i april 1907, var pauser holdt utenom. Dette ble senere en viktig forskjell mellom arbeidere og de funksjonærene som hadde spisetiden inkludert i arbeidstiden, noe som var utgangspunkt for konflikt så sent som i 1986.

Argumentene

Argumentet var økt produktivitet. Kortere arbeidstid skulle gi større arbeidsytelse per dag. Arbeider­kommisjonen av 1892 la vekt på vernet om arbeidernes helse, men mente at innføringen ville lønne seg. Politisk utvikling ble vektlagt: Stemmerett ville kreve tid og anledning til å sette seg inn i sakene.

Motstanderne la vekt på at en ikke med lov kunne hindre «den frie voksne mann» å bestemme over egen arbeidstid. De la vekt på konkurransen med utlandet. I 1915 argumenterte de mot lovregulering, ikke mot selve arbeidstiden, arbeidet med å tvinge fram like regler skulle overlates til fagforeningene.I 1909 hadde nesten 20 % av dagtidsarbei­derne 54 timers uke, gjennomsnittlig ni timers dag eller mindre. I 1914 var dette økt til 30 % av dagtidsarbei­derne.

Kampen for åttetimersdagen

Åttetimersdagen var den arbeiderorganisasjonenes krav fra slutten av 1880-tallet. I 1888 holdtThe American Federation of Labor en demonstrasjon for kravet, og Den andre internasjonalen vedtok på sin første kongress i 1889 å gjøre 1. mai til internasjonal demonstrasjonsdag for åttetimersdagen. Kravet om åtte timers dag spilte en stor rolle som motor for utviklingen av arbeiderbeveg­elsen, og førte etter hvert til stadig større forkortelse av arbeidstiden .

Lærdommer

Kampen for åttetimersdag var ikke noen rettlinjet affære: Det ble reist krav om ti og åtte timers dag samtidig. Det ble inngått avtaler om nitimersdag for noen fag og ti timer for andre i samme periode. Etter hvert evnet arbeiderorganisasjonene å kjempe igjennom en åttetimersdag med 48 timers uke.

Revolusjonen i Russland i 1917 inspirerte arbeiderklassen over hele verden. Bor­gerskapet gikk med på forkortelser av arbeidstiden for å dempe arbeiderklassens revolusjonslyst i Vesten. Åttetimerskravet ble innfridd ved lov i alle land med sterke arbei­derorganisasjoner. Først ute var Russland og Finland i 1917 (se nedenfor). I 1918 i Norge, Tyskland, Polen, Luxemburg, Tsjekkoslovakia og Østerrike, i 1919 i Danmark, Spania, Frankrike, Portugal, Sveits, Serbia, Sverige og Neder­land. Av de større landene var det bare England og USA som ikke lovfestet åttetimersdagen, men lot den være i tariffavtale.

Dette ga impulser til bedrifter som konkurrerte med hverandre, ved at de solgte samme vare, eller ved at de konkurrerte om den samme arbeidskraften, til generell regulering av arbeidstiden i avgrensete områder. Også utviklingen av produktiviteten ble etter hvert et viktig argument for kortere arbeidstid. Kapitalismen skapte selv betingelser for kortere arbeidstid.

Fire dager etter oktoberrevolusjonen i 1917 innførte den nye sovjetregjeringen åttetimers­dagen. Arbeidstiden kunne settes ned til til seks eller syv timer hvis arbeidet var farlig for helsen. Overtid ble begrenset. Søndager og andre helligdager ble fridager. I årene etter ble arbeidsuken ytterligere redusert til 46 og deretter til 42 timer. På slutten av 1920-tallet hadde mange arbeidere i Sovjet verdens korteste arbeidsdag, syv timer. Produkti­viteten økte, og det var også noe av målet.

I forbindelse med andre verdenskrig ble arbeidstiden i 1940 utvidet til åtte timer per dag og førtiåtte timer i uken. Åttetimersdagen fortsatte til 1956, da sjutimersdagen ble gjeninnført, samtidig med Sovjetunionens ratifisering av ILOs 40-timerskonven­sjon i 1956.

Kampen for førtitimersuken – sekstimersdagskravet reises

I tredveårene ble kampen for førtitimersuken reist av fagbevegelsen i Frankrike og England, samtidig som industrien opplevde økende problemer under den store depresjonen som startet i 1929. ILO vedtok i 1935 sin konvensjon om førti timers uke. Vedtaket fra ILO argumen­terte for arbeidstidsforkortelse som et viktig middel tilr å bekjempe arbeidsløsheten internasjonalt.

ILO

Den internasjonale arbeidsorganisasjon (International Labour Organisation) ble dannet i 1919 som et mottrekk mot de revolusjonære arbeiderbevegelsene, og har lik representasjon av arbeidere, arbeidsgivere og statsmakt. Etter 1945 ble ILO en underorganisasjon i FN-systemet, og omtaler ILO som sin vakthund i arbeidslivet. ILOs mandat er å overvåke internasjonale konvensjoner om lønn, arbeidstid, ansettelsesvilkår og sosial sikkerhet.

I Norge

Kravet om sekstimersdagen ble reist tidlig på 1920-tallet av arbeiderne i Sulitjelma. Arbeids­løsheten på 1930-tallet førte til at seks- og syvtimersdag ble et krisekrav for å dele arbeid. Ny lov om arbeidervern kom i 1936, der nye store grupper arbei­dere fikk lovfestet åtte timers dag og ni dagers ferie.

Arbeidstidsforkortinger i Norge etter krigen

 • 1959: 45 timers uke
 • 1968: 42½ timers uke
 • 1976: 40 timers uke, 8 timers dag
 • 1977: Arbeidsmiljøloven
 • 1987: 37½ timers uke tariffestes

Kamp om kvinners rett til arbeid

LO avviste å dele på arbeid gjennom kortere arbeidstid uten lønnskompensasjon. De motarbeidet den lille andelen gifte kvinner som hadde lønnsarbeid. LO-kongressen i 1925 på­la de fagorganiserte å motarbeide at gifte kvinner tok fast arbeid. I 1928 vedtok Oslo kommune, med Arbeiderpartiets stemmer, forbud mot å ansette gifte kvinner. LO-vedtaket av 1925 vakte misnøye blant kvinnene og resulterte i krav om eget kvinneutvalg i LO.

Det som ble diskutert i Norge, var hvorvidt kvinner med såkalt forsørger skulle få lov til å beholde sitt arbeide utenfor hjemmet. Sagt på en annen måte: ”Hvorvidt kvinner som ifølge den moderne arbeidsfordeling har sitt arbeid uten­for husarbeidet, skal få lov til å gifte seg.» (Johanne Reutz, i LOs representantskap, og frontfigur i kampen mot innskrenkning av gifte kvin­ners rett til arbeid.)

Tariffavtale eller lov

Den tariffestete arbeidstidsforkortningen i 1986 ble ikke fulgt opp i arbeids­miljø­lovens bestemmelser, slik at i loven står det fortsatt åtte timers dag og førti timers uke. Kravet om lovfesting av arbeidstiden er gammelt.Da kravet om normalarbeidsdag ble reist på slutten av 1800-tallet, ble det først og fremst reist som et lovkrav. Arbeiderbevegelsen ønsket å få arbeidstidsbestemmelsene både inn i tariffavtalene og i lovene.

På 1950-tallet ville ledelsen i Arbeiderpartiet og LO ville forlate lovveien, men fikk ikke til­slutning på grunnplanet. De siste årene er ikke loven justert i pakt med forbedringene som er innført i forhandlinger. Arbeidsmiljøloven har fortsatt bestemmelsen om førti­timers uke. Heller ikke den femte ferieuken er lovfestet.

LO-ledelsen sier at «det skal lønne seg å være fagorganisert» – men det vil ikke lønne seg dersom lov-linjen vinner fram. Arbeidsgivere som ikke har tariffavtale, kan helt lovlig ansette en arbeider til å jobbe førti timers uke. Det er lettere for arbeidsgivere å presse fram endringer i tariffavtaler enn å endre loven.   I Norge har fagbevegelsen varslet at den vil følge opp endringer i arbeidsmiljøloven med krav om å få de gamle bestemmelsene tatt inn i tariffavtalene.

Utviklingen av ferietiden

 • 1916: Avtaler med fire til 6 dagers ferie var utbredt.
 • 1919: Tariffrevisjonen gav 6 dagers ferie.
 • 1920: 12 dager.
 • 1922: 8 dagers ferie.
 • 1937: 12 dager. I tillegg var det lokale avtaler som var bedre enn loven.
 • 1947: Ferieloven: 18 arbeidsdager fri (tre ukers ferie)
 • 1965: Ferieloven: 24 arbeidsdager fri (fire uker).
 • 1976: Over 60 år: En ekstra uke ferie.
 • 1981: Gro-dagen som begynnelse på den femte ferieuken.
 • 2002: 5 ukers ferie for de med tariffavtale (femte ferieuke ikke innført i loven).

Skolesystemet i Norge

Allmennutdannelsen – det som loven sier at alle skal lære – har gjennomgått mye opp gjennom årene i hendene på ivrige politikere med vekslende motiver – alltid i beste mening, selvsagt.

Særlig etter 1970 har det vært herjet med læreplaner og prinsipper, slik at det er store forskjeller mellom det en som er ferdig med sin skolegang idag (2016) har lært og kan i forhold til en som avsluttet skolen i 1975 – på godt og vondt.

Her er en oversikt over herjingene:

I Norge fantes ingen skolegang for den alminnelige befolkningen før på 1700-tallet, da prestene begynte å fungere som lærere for utvalgte elever. Norge fikk sin første skole­lov i 1739, med fagene kristendom, lesing, skriving og regning. Loven anviste skoleplikt fra 7-års alder for alle «som kand søge Skole» og «i det mindste indtil de ere 10 à 12 Aar gamle.» Etter hvert ble det vanlig med skole­mest­re som reiste fra gård til gård i omgangsskoler. Frem til 1814 ble skolene i Norge drevet omtrent som i Danmark.

Etter 1814 vokste det i Norge frem en egen retning i almennutdanningen, og det første offent­lige lærerseminar i Norge ble etablert i 1824. De fleste steder fungerte fortsatt sogne­presten som lærer, men lærerstanden vokste. Selskabet for Folkeoplysningens Fremme ble stiftet i 1851 av Hartvig Nissen.

I 1827 ble Lov angaaende Almue-Skolevæsenet paa Landet innført. Loven påla fastskoler blant annet «Ved ethvert Bergværk og ved andre Værker eller Brug, som have 30 faste Arbeidere og derover». Det ble innført skriving, matematikk og sang i tillegg til katekis­men.

 • I 1848 innførtes Lov om Almueskolevæsenet i Kiøbstæderne. Den stilt krav til lærernes kompetanse.
 • Allmueskolene på landet ble vedtatt ved lov i 1860: En 3-årig grunnskole – den første store skole­reformen. Heretter skulle fast skole være det normale, omgangsskole skulle være unntaket. I læreplanen inngikk utvalgte stykker av en lesebok med geografi, naturkunnskap og historie.
 • Norges første folkehøgskole ble opprettet i 1864.
 • Skoleloven ble ytterligere utvidet i 1869 med lov om offentlige skoler. Etter 3 år i allmueskolen eller en forberedelsesskole kunne elevene gå over til en 6-årig middelskole med latinlinje og engelsklinje. Gymnaset var 3-årig og delt i latingymnas med latin og gresk som hovedfag, og realgymnas med matematikknaturfag og engelsk som hovedfag. Gammelnorsk ble en obligatorisk del av morsmålet.
 • Betegnelsen Gymnasium og den muntlige kortformen gymnas ble etter hvert brukt side om side. Elever som gjennomførte gymnasiet med ståkarakterer fikk examen artium, som gav mulighet for opptak til universiteter og høyskoler.
 • I 1875 ble Amtsskolene opprettet, og skolen ble gradvis løsrevet fra kirken. .

Folkeskolen kom i 1889 ved lov som skulle åpne muligheten for alle til høyere utdannelse. Middelskolen ble 4-årig og fulgte etter 5 års folkeskole eller annen forberedende undervisning. Hovedfagene var norsk, tysk, engelsk og matematikk. Gymnaset ble 3-årig og hadde språklig-historisk linje og reallinje. Latinlinjen falt bort, men med Stortingets samtykke kunne enkelte skoler inntil videre undervise i latin.

I løpet av de neste 40 årene fulgte viktige milepeler:

 • 1890 – Den første normalplanen for folkeskolen.
 • 1896 – Gymnasloven
 • 1910 – Volda Gymnas etablert – det første gymnaset på landsbygda i Norge.
 • 1913 – Kristelig Gymnasium
 • 1916 – Voss Landsgymnas ble etablert som det første landsgymnas i Norge.
 • 1922 – Normalplan for landsfolkeskolen
 • 1925 – Normalplan for byfolkeskolen
 • 1933 – Volda Handelsskule etablert, den første av sitt slag utenom byene.

Kvinnenes adgang til utdanning ble bedret. I 1882 fikk kvinner rett til å ta examen artium, og i 1884 adgang til alle embetseksamener. Kvinnelige lærere hadde også fått innpass i den elementære undervisning, og i 1890 ble seminarene åpnet for kvinner. Omtrent samtidig ble også en rekke fagskoler åpnet. Loven av 1896 gjorde den høyere skole til en fellesskole for jenter og gutter. Egne pikeskoler forsvant utover på 1900-tall

I 1919 ble latinlinjen igjen fast organisert. Elevene kunne velge riksmål eller landsmål som hovedmål, og fra 1907 ble det innført skriftlig prøve også i sidemålet.Den var 7-årig og avløste den treårige Allmueskolen av 1860, og var delt i en landsfolke­skole og en byfolkeskole med sine respektive lover frem til 1959.

Gjennom hele perioden 1889 – 1936 var kirke, skole og utdanning viktige politiske saker. Venstre- og høyresi­den sto steilt mot hverandre i spørsmål om kirke, skole og målsaken: Innføringen av Landsmål (senere Nynorsk) med mulighet for hver skole til å velge språkform, og obligatorisk sidemål i Bokmålsskoler. Innføring av statskirke sekulariserte skolen, og folkedannelse skulle oppnås ved nye lover og skoler på bygdene.

Barna startet på skolen ved fylte 7 år, og folkeskolen kunne eventuelt påbygges med 1-årig framhaldsskole og/eller 2- til 3-årig middelskole og 3-årig gymnas.

I perioden 1936 – 1994 ble elevtallet og antall undervisningstimer økt og lærerne ble bedre skolert. i 1936 kom nye folkeskolelover om enhetsskole.

Realskolen ble innført i 1939 som fortsettelse fra folkeskolen, til erstatning for den gamle middelskolen. Den ble kombinert med gymnaset  – enten a) tre år realskole som førte til Realskoleeksamen, eller b) overgang til gymnas etter de to første årene, deretter tre års gymnas, til sammen 5 års skolegang etter folke­skolen.

Utviklingen av den høyere utdanningen i etterkrigstiden var en del av utbyggingen av velferdsstaten etter 2. verdenskrig, med siktemål var â gjøre velferd mindre avhengig av den enkelte borgers sosiale, økonomiske og geografiske bakgrunn.

«Lov om forsøk i skolen» av  1954 satte i gang forsøk med en linjedelt ungdomsskole der linjene erstattet realskolen og framhaldsskolen. I 1959 kom Folkeskolelovene, med obligatorisk 7-årig skolegang.

I 1960 – kom Læreplan for forsøk med 9-årig skole, som endte opp med «Lov om 9- årig grunnskole» av 1969, som utvidet pliktig skolegang til 9 år. Realskolen og framhaldsskolen forsvant – den felles videregående skolen skulle avløse gymnas og yrkesskoler.

I den nye Linjedelte Ungdomsskolen skulle elevene inndeles og undervises i forskjellige kursplaner: Kursplan 1, 2 eller3.

Det ble totalt mislykket, fordi det raskt ble klart at  valg av lavere linje enn Kursplan 1 hadde store konsekvenser – det var ikke vanskelig å se at Kursplan 1 måtte til: Det ble offentliggjort at for å bli postbud krevdes Kursplan 1.

 • 1974 – Mønsterplanen av 1974 (M74).

Gjelsvikkomiteen og Steen-komiteen la grunnlaget for «Lov om videregående opplæring» gjeldende fra 1.januar 1976. Skolepolitikken på 70-tallet forskjøv bevisst administrasjon fra sentrale til regionale og lokale instanser. Veiledende rammeplaner fra departementet skulle sikre den enkelte skole større selvstyre, og elevene skulle med i beslutningsprosesser. Fylkesskolesjefen fikk ansvaret for planlegging og drift av videregående skoler, og fylket ansatte skolepersonalet . Loven ga likevel departementet stor myndighet overfor fylkene.

 • 1987 – Mønsterplanen av 1987 (M87).
 •  1994 – Reform 94

Videregående skole ble innført ved Reform 94, og erstattet de gamle begrepene yrkesskole, gymnas og examen artium. Alle fikk rett til tre års videregående opplæring. Videregående skole er den delen av grunnutdannelsen som bygger videre på grunnskolen. Den har tre klassetrinn (i noen spesialtilfeller fire). For yrkesfaglig utdanning går det tredje året egentlig over to år i lære i en bedrift.Retten til kompetansegivende utdanning ble realisert m ed Reform 94.

I h.t. Reform 94 har all ungdom mellom 16 og 19 år rett til ett av tre alternative grunnkurs (studie­retninger) som de har søkt på, og til to års videre opplæring som bygger på grunn­kurset. Alle har rett til tre års videregående opplæring tatt ut over en femårsperiode. Dette fører fram til studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Elever som tar yrkesfaglig utdanning, kan skaffe seg studiekompetanse for inntak til universiteter og høgskoler ved å ta allmennfaglig påbygning.

 • 1997 – Reform 97 og ny læreplan. Grunnskolen ble 10-årig.
 • 1998 – Lov om grunnskolen og videregående opplæring.
 • 2006 – Kunnskapsløftet med nye læreplaner for grunnskolen og den videregående skole. Styrking av basisfagene norsk, matematikk, naturfag.

Mindretallsregjeringer i Norge

I Norge var vi plaget av mindretallsregjeringer igennom det meste av 70-, 80, og 90-tallet helt til 2005. I juli 2006 kommenterte Jens Stoltenberg den uvante situasjonen med flertallsregjering slik, uten snev av selvironi:

» Tidligere var det eneste sikre at regjeringens forslag ikke kom til å bli vedtatt. Det gikk sport i det, for Stortinget var det om å gjøre å forandre regjeringens forslag nærmest for sportens skyld. Spørsmålet dreide seg ikke om å gjøre forslag bedre eller dårligere, men om å gjøre størst mulig endringer.

Det er dette som historikeren Edvard Bull d.y. kalte «stortingsregjereri»: Småpartier og vippeposisjoner vinner frem med særinteresser på tvers av regjeringens linje. Etter et mellemspill med flertallsregjering (men med en koalisjon, ikke ett parti) 2005-2013 var vi tilbake i den samme suppen.

Nå er ikke mindretallsregjeringer i og for seg noe nytt i Norge – mellom 1920 og 1940 hadde Norge ti ulike mindretallsregjeringer. Denne ustabiliteten er en følge av valgordningen av 1919 som introduserte flerparti­systemet og flermannskretser. Det ledet til mange politiske partier – uten at noen av dem fikk flertallet på stortinget bak seg.

Valget i 1945 endret alt dette dramatisk – for en tid …..

Her er mine kommentarer til det …

Norges Valgordninger – I

Stemmeretten

Etter grunnloven av 1814 hadde de menn stemmerett som var norske borgere, over 25 år, hadde vært bosatt i landet i 5 år, og var eller hadde vært Embetsmenn, eller som på Landet eide eller over lengre tid enn 5 år hadde bygslet matrikulert jord, eller var kjøpstadborgere, eller som i kjøpstad eller ladested eide gård eller grunn hvis verdi minst var 300 riksdaler sølvverdi. Etter denne ordningen hadde bare rundt 10 % av landets befolkning stemmerett.

Det tok 70 år før dette ble endret (1884). Kravet om eiendom ble da fjernet, slik at mannlige borgere med inntekt på 500 kroner (på landet) og by­borgere med en inntekt på 800 kroner, og som betalte skatt, fikk stemmerett. Etter nye 14 år (1898) ble også inntektskravet fjernet, og alle menn over 25 år om hadde bodd 5 år i landet ble stemmeberettiget. I 1907 fikk kvinner over 25 år med en innekt over 300 kroner (på landet) eller 400 kroner i byene eller var gift med en mann som betalte slik skatt og var over 25 år, stemmerett. Endelig, i 1913, ble allmenn stemmerett – også for kvinner – innført.

Stemmerettsalderen på 25 år ble opprettholdt i over 100 år, inntil den ble nedsatt til 23 år i 1920. I 1946 ble den nedsatt til 21 år, i 1967 til 20 år og til 18 år i 1978.

Indirekte flertallsvalg

Fra 1814 fram til unionsoppløsningen i 1905 fastsatte grunnloven at Norge hadde et valg­system hvor velgerne valgte valgmenn som igjen valgte stortingsrepresentantene. På denne tiden var det ikke partidannelser i landet og man mente at valgmennene skulle være bedre skikket enn den enkelt velger til å bestemme hvem som skulle sitte på stortinget. Systemet kom under kritikk etter partidannelsene mot slutten av 1800-tallet; kritikken var spesielt rettet mot ”bondeparagrafen” som sa at 2/3 av representantene skulle komme fra landskom­munene. Med økt urbanisering førte dette til at byene ble underrepre­sentert.

Direkte flertallsvalg i enmannskretser

I 1905 ble valgsystemet lagt om til enmannskretser hvor man trengte 50 % av stemmene for å bli valgt. Oppnådde man ikke 50 % av stemmene ved første valgomgang ble det gjennomført gjenvalg. Dette favoriserte de største partiene og gav et stort styringstillegg. I 1915 førte dette til at Arbeiderpartiet med 33 % av stemmene bare fikk 15 % av setene i stortinget. Arbeider­partiets framvekst fikk Venstre, det største partiet, som tidligere hadde vært redd for at det ville favori­sere Høyre, til å gå med på å innføre forholdstallsvalg.

Forholdstallsvalg i flermannskretser

Før 1920 var de tidlig­ere enmanns­kretsene til fordel for de største partiene. I 1920 ble det  innført forholdstallsvalg i flermannskretser for å oppnå større likhet mellom antall stemmer og antall representanter som blir valgt inn. Dessuten ble antallet valg­krets­er redusert til 29.

Den nye ordningen med for­holdsmessig repre­senta­sjon og større valg­kretser ga fortsatt ikke partiene stortings­menn i forhold til stemmetal­lene for hele riket, men de ble langt mer «rettferdig» fordelt enn før, og partier som ikke hadde flertall noe sted, kunne likevel bli repre­sentert på stortinget.

Loven foreskrev den d’Hondtske fordelingsmetode. Stemmetall for hver enkelt liste i valg­distriktet divideres den naturlige tallrekke (1,2,3, osv.). Dette ble første gang brukt i valget i 1924.

Det var arbeiderbevegelsen som vant på forandringen. I 1918 fikk Arbeiderpartiet 18 stor­tingsmenn, mens det etter stemmetallet «burde» hatt 40. I 1921 fikk Arbeiderpartiet og det nye Norges Socialdemo­kratiske Parti til sammen 37 re­presentanter til tross for praktisk talt uendret stemmeandel.

Valgordnin­gen la ikke lenger hindringer i veien for nye partier og splittelser av eksisterende partier. Arbei­derpartiet sprakk i tre, det nye Bondepartiet ble stiftet i 1920 og tok de fleste av sine velg­ere fra Venstre; mens sen­trale ledere som partiformannen kom fra Høyre.

Bondepartiet2

Selv om hovedskillet i po­litikken, da som senere, gikk mellom sosialister og borgerlige, var det ikke to, men seks-åtte, partier. På begge sider av hovedskillet ble det derfor mye tale om samling: Arbeiderbevegelsen samlet seg igjen sist i 1920-årene, og den borgerlige siden gjorde felles front i mange tilfeller. særlig mot Arbeiderpartiets krisepolitikk frem til 1935.

Venstre trivdes godt i sin stilling som mellomparti.  De utnyttet at sosialistene oppfattet dem som et mindre onde enn Høyre og Bondepartiet. I de 20 årene fra 1920 til 1940 hadde hadde Norge venstreregjeringer i åtte år, høyreregjeringer i fire, bondepartiregjering i to og arbeiderpartiregjering i seks år.

Mindretallsregjeringene var svake, og det ble mye «stortingsregjereri». Alle sa at de ønsket å spare og gjen­reise finansene, men plusset likevel på budsjettfor­slagene for deres eget distrikt eller andre spesial­interesser. Flere regjeringer falt på at finansministeren prøvde å holde kontroll med budsjettet, men de lyktes aldri å få budsjettene nedover. Gjennom hele mellomkrigs­tiden steg statens utgifter.

Johan Nyraardsvold, Arbeiderpartiet, statsminister 1935-45
Johan Nyraardsvold, Arbeiderpartiet, statsminister 1935-45

I 1952 opphevet Stortinget ordningen med at landdistrikt og byer skulle velge representanter hver for seg (bondeparagrafen), samtidig som fylkene ble gjort til valgdistrikter, som dermed ble redusert fra 29 til 20, slik at hvert enkelt distrikt fikk et større antall representanter å velge. Dessuten ble fordelingsmetoden endret ved at første delingstall ble satt til 1,4 i stedet for 1 (St. Lagües modifiserte metode).

DET NORSKE POLITISKE LANDSKAPET ETTER 1945

I løpet av de 74 årene som har gått etter annen verdens­krig har det norske politiske landskapet gjennomgått store forandringer. Det valg­systemet som ble innført i 1919 til erstatning for enmannskretsene fra 1905 var i utgangs­punktet ment å skape moderate styringsflertall ved å gi ekstra mandater til de største partiene. Systemet har i stedet gitt Norge flere årtier med mindretalls­regjeringer, og dermed en styre­form dominert av enkeltsaker og kortsiktige kom­promisser.

Sosialiseringsepoken

Einar Gerhardsen , Ap, sept. 45 - nov. 51
Einar Gerhardsen , Ap, sept. 45 – nov. 51
De første fire stortingsvalgene etter 2. verdenskrig, dvs. i 1945, 1949, 1953 og 1957, ga Arbeider­partiet et solid, rent styrings­flertall uavbrutt gjennom 16 år.

Arbeiderpartiets mål var å skape et sosialistisk sam­funn. Utgangs­punktet for arbeidet var et dokument utarbeidet i 1942: ”Norsk arbeidsliv etter gjen­erobringen”, Det ble trykket i Stockholm tidlig i 1944 med tittelen ”Framtidens Norge” og var en komplett plan for et sentralstyrt, sosialistisk Norge. Hoved­verktøyet var ”planøkonomi”. En av hovedarkitektene var Arbeiderpartiets sekretær Haakon Lie.

Arbeidet startet straks etter frigjøringen med opprettelsen av ”Det økonomiske samordnings­rådet” i 1945. Dette organet skulle utforme pris-, lønns-, jordbruks- og valutapolitikken, og særlig styre lønninger og priser. Stortinget var fortsatt det øverste organet, men med Arbei­derpartiets rene flertall fra 1945 til 1961 var det mer eller mindre fritt fram for sosialiseringen av Norge etter planen fra 1944.

Regjeringens arbeid ble imidlertid bremset av en sterk opposisjon som, selv om den var i permanent mindretall, klarte å hindre regjeringen i å manipulere Samord­ningsrådet slik intensjonen var – rådets legitimitet ble svekket – Samordningsrådet ble derfor nedlagt allerede i 1952, både fordi  den stramme regulerings­politik­ken hindret landets integrering i vestlig økonomi, og desuten kom i konflikt med betingelsene som USA knyttet til Marshall­hjelpen (en kan si at USA spilte en direkte rolle som brems i den økonomiske delen av sosialiseringsprosessen).

Oscar Torp overtar fra Einar Gerhardsen nov. 51
Oscar Torp overtar fra Einar Gerhardsen nov. 51
Utenrikspolitikken

Det var imidlertid utenrikspolitikken og ikke sosialiser­ingspolitikken som kom til å undergrave Arbeiderpartiets hegemoni. Mens det gjennom hele 50-tallet var solid tverrpolitisk enighet i Stortinget om norsk utenrikspolitikk og deltakelse i NATO, vokste det etter hvert opp en anti-Nato-fraksjon på Arbeiderpartiets ytre venstre fløy. Dominert av 30-årenes Mot-Dag medlemmer (”motdagistene”) kom denne fraksjonen etter hvert til å gjenspeile Øst-Vest konfrontasjonen – frontene i den ”kalde krigen”.

Einar Gerhardsen tar tilbake fra Oscar Torp jan. 55
Einar Gerhardsen tar tilbake fra Oscar Torp jan. 55

I 1961 brøt fraksjonen med Arbeiderpartiet og stiftet Sosialistisk Folkeparti (SF) med et klart anti-NATO- og pro-Sovjet-program. SFs tilsynekomst skapte en labil politisk situasjon som siden da – i snart 60 år – har hersket i Norge, og som etter hvert har gitt Stortinget en betydelig sterkere rolle som politisk detaljstyrer i Norge enn i andre vestlige demokratier. Det første utslaget kom allerede i stortingsperioden 1961-65, da Sosialistisk Folkeparti fikk 2 mandater og kom i vippeposisjon i Stortinget. Det ble derfor Arbeider­partiets ubestridte leder, ”landsfaderen” Einar Gerhardsen, som etter 16 års ett-partistyre måtte danne etterkrigstidens første mindretalls­regjering i Norge.

1961 – 65 – Einar Gerhardsen i mindretall

SFs vippeposisjon i Storting fra 1961 brakte en helt ny politisk situa­sjon. Den fikk sitt første utslag i 1963 da Gerhardsen-regjeringen ble felt på Kings Bay-saken med SFs 2 stemmer.

 Jon Lyng, Høyre, aug. - sep. 1963
Jon Lyng, Høyre, aug. – sep. 1963

Det produserte en svært kortvarig borgerlig mindretallsregjering under Jon Lyng, som ble felt etter bare en måned, og Gerhardsen var igjen på plass.

1965 – 71 – Per Borten med borgerlig flertall
Per Borten, Sp, okt. 67 - mars 71
Per Borten, Sp, okt. 67 – mars 71

Stortingsvalget i 1965 brakte det første borgerlige flertall siden 1935, med 5 man­daters over­vekt. Senterpartiets Per Borten dannet en koali­sjonsregjering av Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, som holdt gjennom hele den første valg­perioden. 1969-valget ga fortsatt borgerlig majoritet – med bare 2 stemmers overvekt – SF forsvant ut av Stortinget.

Opptakten til EU-avstemningen i 1972 ble for mye for koalisjonen. Det som skulle bli Norges evigvarende mareritt – medlemskap i EU – sprengte det borgerlige samarbeidet i mars 1971. Det skjedde nomi­nelt pga. Bortens indiskresjoner til nei-generalen Arne Haugestad, men i realiteten på Senter­partiets innbitte ”Nei” mot Høyres ”Ja”.

1971 – 72 – Trygve Bratteli
Trygve Bratteli, Ap, mars 71 - okt 72
Trygve Bratteli, Ap, mars 71 – okt 72

Trygve Bratteli dannet mindre­tallsregjering av Arbeider­partiet alene (74 mandater – 49,3%), som satt frem til EU-valget i oktober 1972 (19 måneder). Bratteli-regjeringen og Arbeider­partiet sto så sterkt for et Ja-stand­punkt at han erklærte at han ville gå av hvis det ble nei-flertall i folkeavstemningen – og det gjorde det.

1972 -73 – Lars Korvald
Lars Korvald, KrF, okt 72 - okt. 73
Lars Korvald, KrF, okt 72 – okt. 73

Dermed oppstod nok en utilsiktet mindre­tallsregjering, i oktober 1972, nå under Kristelig Folkepartis Lars Korvald. I et handlings­lammet Storting regjerte den på basis av Kristelig Folkepartis, Venstres og Senterpartiets 44 mandater (29,3%), og fikk sitte i 12 måneder frem til valget i 1973. Den utmerket seg ved å få vedtatt en lov i strid med Grunnlovens paragraf 100 – forbudet mot å trykke og distribuere beskrivelser av hvordan man fremstiller sprit.

Norges Valgordninger – II

I 1972 ble valgdistriktene redusert til 19, idet Bergen og Hordaland ble gjort til ett fylke. Antall stortingsrepresentanter ble økt fra 150 til 155 ved at Oslo og Akershus fikk øket sine antall med henholdsvis tre og to.

1973 – 76 – Trygve Bratteli
Trygve Bratteli, Ap, mars 71 - okt 72
Trygve Bratteli, Ap, okt. 73 – jan. 76

Etter uroen rundt EU-avstem­ningen stilte det nye Sosialistisk Valgforbund (dvs. SF+NKP+ AIK) til stortingsvalget i 1973. Det ble belønnet med hele 16 mandater. Med Arbeiderpartiets 65 ga dette sosialistisk flertall med ett mandat, og Arbeiderpartiet dannet nok en mindretallsregjering under Trygve Bratteli, støttet av SV. Deretter fulgte to år preget av den paniske oljekrisen i 1973/74, med bensinrasjo­nering og krisetiltak. Indre kamp i Arbeider­partiet i slutten av 1975 resulterte i Reiulf Steen som parti­formann. I januar 1976 gikk Bratteli av til fordel for Oddvar Nordli som fortsatte mindretallsregjeringen.

1976 – 81 – Oddvar Nordli
Oddvar Nordli, Ap, jan 76 - feb. 81
Oddvar Nordli, Ap, jan 76 – feb. 81

Arbeiderpartiet fikk ved Stortingsvalget i 1977 en fremgang på hele 14 mandater. Derimot ble det nyskapte Sosialistisk Venstreparti (Sosial­istisk Valgforbund av 1973 etter avskalling av NKP) nesten utradert og fikk bare to mand­ater. Arbeiderpartiets fremgang pluss SVs to mandater brakte akkurat sosialistisk flertall med SV i vippeposisjon, og Oddvar Nordli fortsatte med den samme mindretalls­regjeringen.

Uroen etter EU-kampen i 1972 hadde rokket ved LOs solide stilling, blant annet vokste motstanden mot den faste sammenknytningen mellom LO og Arbeiderpartiet, og LO fikk etter hvert konkurranse fra to nye arbeids­tagerorganisasjoner: Akademikernes Fellesforbund (AF) i 1975 og Yrkesorgani­sasjonenes Sentralforbund (YS) i 1976: LOs organisasjonsmono­pol var brutt.

1978-79 var økonomisk urolige år med sterkt økende oljepriser (oljekrise nr. 2) og et lønns­oppgjør ute av kon­troll. Nordli-regjeringen vedtok tvungen lønnsnemnd og innførte i septem­ber 1978 en lønns- og prisstopp som varte i 16 måneder – ut 1979. Alt dette bidro til ytterli­gere velgeruro i oppløpet til 1981-valget.

1981 – Gro Harlem Brundtland
Gro Harlem Bruntland, Ap, feb 81 - okt. 81
Gro Harlem Bruntland, Ap, feb 81 – okt. 81

I februar 1981 ønsket Nordli avløsning, og Gro Harlem Brundtland dannet nok en mindre­tallsregjering av Arbeiderpartiet. Nordlis tidligere krisetiltak ga henne et vanskelig problem i fanget: et momentant prishopp på 15 % da lønns- og prisstoppen ble opphevet 1. januar 1981. Hennes regjeringstid ble bare 7 måneder – stortingsvalget 1981 ble en stor omveltning.

1981 – Den store kursendringen

1981 – 86 – Kaare Willoch og Høyrebølgen
Kaare Willoch, Høyre, okt 1981 - mai 1986
Kaare Willoch, Høyre, okt 1981 – mai 1986

1981-valget var høyrebølgens ankomst. Sosialistene mistet 9 mandater mens Høyre gikk 13 man­dater fram – et solid borgerlig flertall med 5 mandater. Uenighet i abortsaken og om EU hindret imidlertid et borgerlig samarbeid, og Kåre Willoch dannet mindretallsregjering av Høyre alene (54 man­dater – 34,8%), støttet av Kristelig Folkepartis 15 og Senterpartiets 11 mandater: Willoch gjennomførte på rekordtid den første ikke-sosialistiske politikk i Norge på 50 år – fri bolig­omsetning fjernet raskt bolignøden, og skapte en enorm verdiøkning for boliger – grunnlaget for en sterk velstands­bølge.

1983-85 – Kaare Willoch II i borgerlig flertallskoalisjon

Etter 19 måneder rent Høyrestyre (juni1983) krevde Kristelig Folkeparti og Senterpartiet regjer­ingsdeltagelse. Det ble en koalisjon av Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet med rent flertall (80 mandater – 51.6%) under Willochs ledelse – den første flertallsregjering på 12 år, med ett nytt departement for å få plass til Kristelig Folkeparti: Bistandsdepartementet.

For en gangs skyld var det ikke indre stridigheter i regjeringen som skapte det største proble­met, men ytre forhold – OPECs omvendte oljekrise i 1985-86 ga et voldsomt fall i oljeprisene som fratok Norge titalls milliarder i oljeinntekter, og startet en nedgangsperiode i Norge som kulminerte med den IMF-induserte bankkrisen i 1991.

Norges Valgordninger – III

I 1985 ble antallet Stortingsrepresentanter utvidet fra 155 til 157.

1985-86 – Kaare Willoch III i borgerlig flertallskoalisjon

Stortingsvalget 1985 ga så vidt borgerlig flertall (1 mandat), med Fremskritts­partiet i vippe­posisjon med 2 mandater. Willochs koalisjon fortsatte som mindretallsregje­ring, men ble felt av Ap og SV med hjelp av Frps to stemmer bare 7 måneder senere (mai 1986) da Willoch stilte kabinett­spørsmål på økning av bensinavgiften med 35 øre.

1986 – 89 – Gro Harlem Brundtland i mindretall
Gro Harlem Bruntland, Ap, mai 85 - okt. 89
Gro Harlem Bruntland, Ap, mai 85 – okt. 89

Gro Harlem Brundtland overtok med en mindretallsregjering av Arbeiderpartiet med 71 man­da­ter (43%) støttet av SVs 6 mandater. Det første Brundtland gjorde var å devaluere kronen 16% (juni 85). I 1988 innførte hun inntektsstopp og deretter lovfestet begrensning i inntekter. Regjeringen Brundtland II fikk sitte i fred i 3 1/2 år, ikke bare pga. interne uoverensstem­melser mellom de borgerlige partiene, men fordi:

 1. Brundtland-regjeringens politikk i realiteten fortsatte den dereguleringen Willoch påbegynte i 1981, og som dermed hadde støtte av de tidligere regjerings­partiene, og
 2. Norge gikk inn i en økonomisk krise som ingen ville overta: økende arbeids­løshet, synkende boligpriser og etter hvert en bankkrise som kulminerte i 1991.

Dereguleringen var et fullstendig brudd med Arbeiderpartiets sosialiseringslinje. Bruntland­regjeringen ble gradvis av rent høyre-merke – sannsynligvis inspirert av at flere europeiske sosial­demokratiske regjeringer hadde tatt opp dereguleringstråden etter president Jimmy Carter fra 1976.

Norges Valgordninger – IV

I 1988 ble ordningen med utjevningsmandater vedtatt i Stortinget. Antall stortingsrepresen­tanter ble økt fra 157 til 165, der 157 representanter skulle velges som distriktsrepre­sentanter og 8 som utjevningsrepresentanter. Et utjevningsmandat er et mandat som tildeles for å sikre partiene ved stortingsvalg en større forholdsmessig represen­tasjon etter stemmetallene på landsbasis enn det tildelingen av distriktsmandater tilsier. Ord­ningen betyr at et parti med lav oppslutning i et fylke likevel kan motta et utjevnings­mandat der på grunn av oppslutningen i resten av landet.

Denne ordningen befestet de små partienes rolle i Stortinget. Som motvekt ble det bestemt at bare registrerte partier kunne få utjevnings­representanter, og det ble innført en sperregrense på 4 prosent landsoppslutning for å oppnå utjevningsrepre­sentanter. Partier som oppnådde distriktsmandater skulle kunne beholde disse selv om de ikke kom opp i 4 prosent av stem­mene. Bestemmelsen om St. Laguës metode ble flyttet fra valgloven til Grunnloven.

1989 – 1990 – Jan P. Syse i borgerlig mindretall
Jan P. Syse, Høyre, okt. 89 - nov. 90
Jan P. Syse, Høyre, okt. 89 – nov. 90

Stortingsvalget 1989 var på mange måter et misnøyevalg: Fremskrittspartiet gjorde et brakvalg og vant 22 mandater, mens SV gikk frem 11, samtidig som Arbeiderpartiet tapte 8. Samlet manglet sosialistene 2 mandater til flertall. De borgerlige koalisjonspartiene tapte stort, men støttet av Fremskrittspartiet dannet Jan P Syse allikevel en mindretalls koalisjons­regjering av Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet (62 mandater – 37.6%). Den holdt i 13 måneder, til den sprakk på EU-saken i november 1990.

1990 – 96 – Gro Harlem Brundtland II i mindretall
Gro Harlem Bruntland, Ap, nov. 90 - okt. 96
Gro Harlem Bruntland, Ap, nov. 90 – okt. 96

Gro Harlem Brundtland tok igjen over med en mindretallsregjering av Arbeiderpartiet alene med 63 mandater (38.1%) som ble sittende i tre år, til valget i 1993. Perioden ble preget av bankkrisen, der staten måtte skyte inn kapital for å redde de tre største bankene, og dermed overtok dem. Arbeidsløsheten steg til 180.000 (6,5%), og Arbeiderpartiet lanserte det såkalte solidaritetsalternativet: Konkur­ranseevnen skulle forbedres gjennom inntektspolitisk sam­arbeid, nominell lønnsvekst måtte ikke overstige 3 prosent i året forutsatt at veksten i utlandet ikke oversteg 4.5 prosent. Målet var en moderat reallønnsforbedring innenfor 0,5 prosent.

Brundtlands viktigste bidrag til historien var gjennomføringen ev EØS forhandlingene i 1992-93 sammen med Island, Sverige, Finland, Sveits, Østerrike og Liechtenstein, og Stortingets vedtak om EØS uten folkeavstemning. Dette brakte Norge inn i en posisjon hvor et Nei til EU ikke ville få noen reell effekt, ettersom EØS-avtalen dekket alle Norges handelsmessige behov.

Valget i 1993 ga på stedet hvil for sosialistene, en halvering av Fremskrittspartiet og noe fremgang for de borgerlige koalisjonspartiene. Den forestående EU-avstemningen (november 1994) umuliggjorde borgerlig samarbeid, og Gro Harlem Brundt­land fortsatte med mindretallsregjering av Arbeiderpartiet alene (67 mandater (40,6%). Folkeavstemningens Nei til EU i 1994 affiserte ikke Brundtland-regjeringen, ettersom EØS-avtalen var på plass.

1996 – 97 – Thorbjørn Jagland i mindretall
Thorbjørn Jagland, Ap, okt. 96- okt. 97
Thorbjørn Jagland, Ap, okt. 96- okt. 97

Tre år etter valget – i oktober 1996 – overlot Gro Harlem Brundtland regjeringen til Torbjørn Jagland, som fortsatte med ny bemanning men i samme mindretallsposisjon frem til valget i 1997. Jaglands mest minneverdige bidrag til politikken vil nok bli stående: Hans betingelse ved 1997-valget om minst 36,9 % oppslutning for Arbeiderpartiet for å fortsette i regjering.

1997 – 2001  – Kjell Magne Bondevik i ”sentrums”-regjering
Kjell Magne Bondevik. KrF, okt 97 - des, 2001
Kjell Magne Bondevik. KrF, okt 97 – des, 2001

Ved Stortingsvalget i 1997 mistet sosialistene 6 mandater mens både Kristelig Folkeparti og Frp gikk opp til 25 mandater hver – Høyre mistet 5 mandater. Dette førte til den mest groteske mindretallsregjering Norge har sett som resultat av et valg: En såkalt ”sentrums”-regjering av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre basert på 42 mandater (25.4%) og som hvilte på Fremskrittspartiets og Høyres 46 mandater (4 flere enn regjeringspartiene til sammen). Et klarere eksempel på en regjering etablert stikk i strid med valgresultatet må man lete lenge for å finne.

2001 – 2001 – Jens Stoltenberg i en kortvarig mindretallsregjering
Jens Stoltenberg, Ap,mars 2001 - okt. 01
Jens Stoltenberg, Ap,mars 2001 – okt. 01

”Sentrums”-regjeringen ble felt etter 3½ år (mars 2001) på Bondeviks kabinettspørsmål i forbindelse med gasskraftverk (Senterpartiet og Venstre ville ikke svekke miljøvernloven), og ble erstattet av Jens Stoltenbergs mindretallsregjering av Arbeiderpartiet alene (65 mandater – 39.4%) som imidlertid bare varte i 6 måneder.

2001 – 2005  Kjell Magne Bondevik II i borgerlig mindretall
Kjell Magne Bondevik, KrF, okt. 2001 - okt. 05
Kjell Magne Bondevik, KrF, okt. 2001 – okt. 05

Stortingsvalget i 2001 ga stort borgerlig flertall: 97 mandater (72 koalisjonsmandater + Frps 25 mandater). Det førte til en ny mindretallsregjering som nå inkluderte Høyre, men som var avhengig av Frps 25 mandater. Denne regjeringen varte hele fireårsperioden til 2005 og vekslet hvert år mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som budsjettsamarbeidspart, uten å sette andre spor etter seg enn en drastisk nedbygging av Forsvaret.

Norges Valgordninger – V

I 2005 ble antallet Stortingsrepresentanter igjen endret. Nå ble distriktsrepresentantene redu­sert fra 157 til 150, men det ble opprettet 19 utjevningsmandater, ett for hvert fylke, til sam­men fortsatt 165. Ved valget i 2005 fikk Venstre 5,9 % av stemmene på landsbasis og i alt 10 mandater, hvorav fire utjev­ningsmandater. Et av Venstres utjevningsmandater gikk til Finn­mark, selv om partiet der bare fikk 826 stemmer (2,2 %) mens Høyre mottok 3.439 stemmer i Finnmark (9,3 %) og lå nærmest til å vinne et mandat, men mistet likevel sitt ene Finnmarks­mandat.

Både dette og det forrige forsøket på å rette opp representasjonen bedret representasjonen for små partiene, mens det bare gjorde forholdene verre for de styringsdyktige partiene.

Fra 1961 til 2005 hadde Norge mindretalls­regjeringer i 35 av 44 år. Etter 8 år med flertallsregjering brakte 2013-valget oss tilbake til samme suppen – 2017 videreførte elendigheten …

I de første 20 årene av denne epoken (1961-81)var politikken fortsatt dominert av blokkene fra den foregående epoken (1936-61): Borgerlige mot Sosialister.
Folkeavstem­ningen om EU i 1972 var det egentlige vannskillet i norsk politikk.

Det var skjebnevalget som gjorde velgerne mer rotløse og mindre partitro. Men selv etter 1972 ble blokkhold­ningen videreført i lang tid – på sosialistisk side av Arbeider­partiets steinharde motvilje mot å dele makt med andre, og på borgerlig side motivering som motvekt mot dette – helt til Høyrebølgen slo til i 1981.

Det var Willoch som foretok den virkelige omveltningen – reversering av sosialiser­ingen i 1981-83.

Det satte sterkt preg på velgerne og endret blokktenkingen allerede før Fremskritts­partiet gjorde sin store entre. Allikevel holdt toblokkbildet seg helt frem til 1989, mye på grunn av den meget synlige kampen mellom Willoch og Brundtland – ”Gro og Kåre”-konfro­ntasjonene – som varte fra valgkampen i 1981 frem til 1989. I 1989 slo holdningsendringene virkelig til, og velgerne ga Fremskrittspartiet 22 representanter på Stortinget.

Det som imidlertid ble avgjørende for samfunnsutviklingen i Norge etter 1986 var først og fremst at Gro Harlem Brundtland ikke gikk tilbake til den tradisjonelle sosialist­iske politik­ken. men i realiteten fortsatte Willochs politikk. Det er sannsynlig at politiske fundamentet for denne endringen var at hun – inspirert av andre europeiske ledere – adopterte Jimmy Carters filosofi om dereguler­ing (som i virkeligheten var Gerald Fords ide, og som ble fullført av Ronald Reagan).

Medregnet Frps (definitivt ikke-sosialistiske) mandater var det borgerlig flertall i Stortinget i 24 år (1981-2005) – allikevel regjerte Arbeiderpartiet i mer enn halvparten av denne tiden. Etter 1989 har dette utelukkende vært en følge av de borgerlige partienes neglisjering av Frem­skrittspartiet, som jevnlig har hatt rundt 25 mandater, 15% av Stortinget.

Først i 2005 gikk Arbeiderpartiet, for første gang i partiets 119-årige historie, med på å danne regjering sammen med andre, ved å inngå forpliktende samarbeid med SV og Senterpartiet foran valget i 2005. Da ble det endelig flertallsregjering. Jens Stoltenberg beskrev problemet slik (uten snev av selvironi) i et intervju 27 juli 2006 (Aftenposten Nettavisen):

Vi må lære oss en ny form for politisk prosess. Nå er oppmerksomheten rettet mot regje­rings­partiene – der beslutningene tas. Tidligere var det motsatt – da var det eneste sikre at regjeringens forslag ikke kom til å bli vedtatt. Det gikk det sport i det, for Stortinget var det om å gjøre å forandre regjeringens forslag nærmest for sportens skyld. Spørsmålet dreide seg ikke om å gjøre forslag bedre eller dårligere, men om å gjøre størst mulig endringer. Nå er det annerledes. Nå er vi et flertall på 87 i Stortinget, og de politiske prosessene foregår i regjer­ingspartiene på forhånd – regjeringens forslag blir vedtatt.”

Refleksjonene gjør seg selv …

I refleksjonene rundt regjeringssammensetningene må det tas i betrakting at Stoltenbergs «rød-grønne» regjering 2005-2013 bare formelt var en flertallsregjering – egentlig var den en form for mindretallsregjering av Arbeiderpartiet.
Valget i 2013 brakte Norge tilbake til den etterhvert tradisjonelle situasjonen med mindretallsregjering – denne gang borgerlig med Høyre i allianse med Fremskrittspartiet med Erna Solberg som statsminister, støttet av Venstre og Krf. utenfor regjering.
Etter at 2017-valget ga borgerlig flertall nok en gang, klarte Erna Solbergs regjering etter mye kaving å få Venstre med inn. Etter en forferdelig indre kamp valgte også Krf til slutt å gå inn i Erna Solbergs Høyre/V/Frp-regjering – på overtid Dermed har Norge igjen en flertallsregjering.
Vi venter spent på neste runde …
Har Norge hatt godt av dette? Selv i dise siste «flertallsregjeringer» har det effektivt vært de bitte små partiene (2 – 6 %) som har trumfet gjennom sine syn …
Erna Solberg, statsminister 2013 –

Krigen som ble glemt

Krigen som ble glemt

“25. juni 1950 krysset syv divisjoner nordkoreanske tropper grensen til Sydkorea. Nord­koreas plan var å erobre hele Sydkorea i løpet av tre uker. Sydkoreas forsvar var fullstendig uforberedt på et slikt angrep, og de eneste styrker USA hadde i landet var en liten gruppe rådgivere. USAs president Harry Truman besluttet raskt – med FNs Sikkerhetsråds god­kjennelse[1] – å sette inn FN-styrker og amerikanske styrker for å sette en stopper for kommun­istene i Korea, i første omgang ved å overføre styrker fra Japan.

Truman nedtonet konflikten for å begrense enhver  konfrontasjon med Sovjetunionen. Derfor ble ikke konflikten kalt ”krig” men ”politiaksjon i FN-regi” – en terminologi som bet seg fast. Koreakrigen skulle komme til å vare i tre år, ikke tre uker, men den ble ikke en storkrig som 2. Verdenskrig. Heller ikke skulle den, slik som Vietnamkrigen en generasjon senere, komme til å bli en splittende og omstridt krig.

Over et halvt århundre senere er fortsatt Koreakrigen Den Glemte Krigen, ute av verdens generelle bevissthet. I motsetning til Vietnamkrigen, foregikk Koreakrigen før TV ble det dominerende nyhetsmedium. I Koreatiden var TV-nyheter korte og enkle, og hadde mini­mal innvirkning på opinionen – nyhetsmessig var krig fortsatt en svart/hvitt avisaffære.

Opp gjennom årene har det blitt produsert mange hundre filmer om 2. Verdenskrig. Så sent som 2001-2003 (50-årsjubileer for Koreakrigen) kom fire storfilmer om 2. verdenskrig. Om Koreakrigen ble det i løpet av de samme 50 årene laget fire (4) filmer – to i 1951, en i 1956 og en i 1970. De tre første var ubetydelige filmer, fort glemt, men den siste ble verdens­berømt.

Robert Altman’s film MASH fra 1970, handlet om et mobilt kirurgisk hospital under Koreakrigen, og den ble utvilket til en langvarig TV-komiserie som ble umåtelig populær verden over. Komiserien gjenga ikke på noen måte krigens fryktelige grusomheter. Den skapte imidlertid en varig nisje for Koreakrigen i populærkulturen.

Slik ble det til at den sanne brutaliteten i Koreakrigen egentlig aldri trengte inn i verdens bevissthet. 34 000[2] FN- soldater døde i den krigen (28 000 av dem var amerikanere), mens Sydkoreas hær hadde 162 000 falne. De kinesiske og nordkoreanske tapene er beregnet til rundt en halv million falne.

Det anstrengte forholdet mellom Vesten og den kommunistiske verden ble betydelig forverret da feilberegninger brakte Kina in i krigen. Da det etter tre år endelig ble oppnådd våpenhvile proklamerte begge parter seier, til tross for at grensen mellom de to landene var omtrent uendret fra før krigen startet.

Koreakrigen hadde ikke noe av den nylig avsluttede 2. verdenskrigs helteskjær – det var en slitsom, blodig, gnagende, begrenset krig som var dømt til aldri å oppnå noen ting. Med Kinas inntreden i krigen i november 1950 forsvant enhver mulighet for noe gjennombrudd, likesom ethvert håp om seier.

Soldater som kom hjem fra Koreakrigen faut at venner og naboer egentlig var lite interessert i hvor de hadde vært og hva de hadde gjort. Temaet ble raskt forlatt i konversasjoner. Slik endte soldatene fra Korea opp med en slags annenklasses status, sammenliknet med de som hadde vært med i 2. verdenskrig – de skapte ofte bitterhet.”

(Sammendrag fra introduksjonen i boken “The Coldest Winter” av David Halberstam, 2008)

[1] At Sikkerhetsrådet godkjente aksjonen berodde på at Sovjet boycottet Sikkerhetsrådets møter på den tiden (av helt andre årsaker), slik at de avskar seg selv fra å nedlegge veto.

[2] Falne i strid. Ytterligere 21 000 døde av ulykker og sykdommer – i alt kostet Koreakrigen FN-styrkene 55,000 liv. 

Norges første medvirkning i en FN-operasjon

Korea­krigen for over 60 år siden var FNs første militære aksjon – ”police action”. Det har blitt mange FN-oppdrag etter det, men ingen har blitt tilnærmelsesvis så blodig, med slikt enormt mannefall og omfattet så store styrker og så tunge våpen.

FNs Koreainnsats involverte nesten en million mann: 9 divisjoner med personell fra 21 nasjoner, som sammen med 13 sørkoreanske divisjoner kjempet mot 1.2 millioner nord­koreanske og kinesiske styrker i tre år. FN-styrkene hadde 34.600 falne, Sør-Koreas styrker hadde 162.400 falne – motstandernes tap er ikke kjent, men antas å ha vært minst en halv million falne.

I dag er denne operasjonen stort sett glemt, men i 2013 arrangerte Sør-Korea en minne­tilstelning for våpenhvileavtalen i 1953. Jeg var blant de fem norske Koreaveteranene som ble tatt ut til å delta i mar­keringen. Det var et fantastisk flott arrangement i Seoul og Pusan, der over 4000 veteraner deltok (alle over 80 år!). Etter å ha hørt alle talene og opplevd all viraken syntes jeg at det var nødvendig å få på plass et bilde av den norske innsatsen i Koreakrigen. Den følelsen ble forsterket ved at unge norske soldater og offiserer fulgte oss under dette besøket – flere av dem med skarp erfaring fra Afghanistan – de fortjener å bli fortalt den riktige versonen av NORMASH’ rolle.

NORMASH

Norges bidrag besto i et mobilt feltsykehus – et ”Mobile Army Surgical Hospital” – som opererte nær fronten, var en del av US 8th Army, var plassert i Ist US Army Corps og fikk betegnelsen ”NORMASH”.

Avdelingen var bemannet med 106 norske (hvorav 18 kvinner) under kommando av en oberst (som også var NORMASH’ sjefskirurg). Den medisinske staben var på 59 personer: 15 kirurger, 18 sykepleiersker og 25 hjelpepleiere. Støttefunksjonene administrasjon, forpleining, samband, materiell og transport var bemannet med 36 norske pluss sirka 60 lokalt rekrutterte koreanske sivile som hjelpearbeidere.

Eilif J. Ness, vaktsoldat 1952-53
Eilif J. Ness, vaktsoldat 1952-53

Leirens sikkerhet og nærforsvar var Vaktas ansvar – et lag (10 mann) norske soldater (infanterister) under en vaktkommandør (First Sergeant), pluss 40 ROK[3] Army mili­tær­politi. De siste bemannet seks stasjonære vaktposter (lytteposter om natten) langs leirens perimeter, som besto av et bredt belte piggtråd med  tripwire­utløste lysraketter. De norske soldatene bemannet hovedporten og kontrollerte lyttepostene om natten med en patruljerende vakt.

[3] ROK = Republic of Korea Army

Gjensyn 60 år etter  

Minnehøytidelighetene i Seoul og Pusan i juli 2013 ble en stor opplevelse. Fire tusen veteraner fra 21 nasjoner møttes.

NORMASH Veterans visit Uijongbu in 2013
Norske Koreaveteraner på besøk hos koreanske veteraner og borgemesteren i Uijongbu: Fra venstre (med berets) Peder Fintland, Aage Kjeldsen, Gerd Semb, Arvid Fjære og Eilif Ness.

Etter hvert fikk jeg imidlertid inntrykk av at det over tid har utviklet seg et bilde av Norges innsats i Korea som en slags humanitær ekspedisjon som ga 90.000 mennesker medisinsk behand­ling. Det er feil, og tildekker NORMASH’ virkelige rolle.

Tallet 90.000 behandlete pasienter er i og for seg riktig, men gir et feilaktig bilde av det som egentlig var Norges deltagelse i en stor militær operasjon og vårt viktige bidrag i FN-styrkenes store innsats i Korea.

Det er flere årsaker til dette, men den viktigste er nok ganske enkelt at det i våre dager helst er i den humanitære rollen Norge ønsker å fremstå i slike sammen­henger – det er lenge siden det var stuerent å delta i en krig.

Dette til tross for at Norges forsvar idag har et betydelig antall personell med skarp krigserfaring fra Afhanistan og Libya (og tidligere fra Bosnia) – flere enn noen gang siden 2. verdenskrig …

Det er utgitt flere bøker og skrevet en del artikler om NORMASH’ innsats, men det er lite av tall og tørre fakta – data er mangelvare, i likhet med informasjon om de styrkene som deltok og som vi var en del av. Det kanskje betimelig å se nok en gang – og nøyere – på NORMASH’ egent­lige rolle i Koreakrigen.

I og med at all sanitetstjeneste er humanitær i sin natur – også den militære – var selvsagt det norske feltsyke­huset et humanitært bidrag. Sanitetstjeneste er imidlertid en like selvsagt del av enhver militær oppsetning som forsyning, transport og samband. I tillegg til oppgaven med å redu­sere virkni­ngen av personellskader, har også sanitets­tjenestens kvalitet og tilstedeværelse betydning for stridsavdelingenes innsatsvilje og stridsmoral.

Det norske bidraget

Det som etter hvert ble til et militært feltsykehus var det Norges Røde Kors som tok initiativet til, og det var de som organi­serte den første kontin­genten til Korea. Det var først fra og med 2. kontingent i oktober 1951 at Forsvarets Sanitet overtok ansvaret. Røde Kors foresto imidlertid all rekruttering av personell hele tiden.

I motsetning til de svenske og danske bidragene – det svenske sykehuset i Pusan og danske­nes hospitalskip Jutlan­dia – som begge var sivile og opererte langt fra kamphand­lingene, inn­gikk det norske felt­sykehuset som en avdeling i US 8th Army og opererte i selve stridsonen som MASH for fire infanteridivisjoner.

Fra og med 2. kontingent – november 1951 – hadde alt norsk perso­nell militær grad og bar US Army uniformer og distinksjoner, og selv om vi var en ”non-combat unit” var alt ikke-medisinsk per­so­­nell bevæp­net.

Samtlige FN-styrker i Korea var underlagt US 8th Army – i 1951 opp i mot 800.000 mann. At Norge stilte sin avdeling under direkte kom­mando av US 8th Army vakte stor tilfreds­het i FN-kom­mandoen. At den norske feltenheten utførte sin innsats i selve frontlinjen satte det norske bidraget i en sær­stilling blant de som ytet sanitetsbistand, sammen med den indiske 60th (Para) Indian Field Ambulance som inngikk i 1st Common­wealth Division.

Mash-konseptet

MASH står for Mobile Army Surgical Hospital, et mobilt militært kirurgisk hospital hvis primære oppgave er å følge stridende avdelinger så nær som mulig for å sikre at hardt skadete hurtigst mulig får kirurgisk behandling. Et MASH er (var) en operativt selvstendig militær avdeling, med egen integrert transporttjeneste, forsy­ningstjeneste og nærforsvar.

Konseptet er å yte avansert sanitetstjeneste så nær kamphandlingene som mulig, fordi så mange alvor­lig sårete døde før de nådde frem til kirurgisk behandling ved et feltsykehus. Invasjonen i Normandie var første gang prinsippet ble prøvd ut, med frem­skutte under­avdelinger av feltsykehusene kalt Auxiliary Surgical Groups (ASG).

En ASG besto av to kirurger, en anestesilege, en pleier og to teknikere, og holdt seg ganske få kilometer bak stridsenhetene. Sårete ble behandlet med en gang, og sent videre bakover til feltsykehus – ingen liggetid ved enASG. Det ga gode resultater: Kortere transporttider og tidlig kirurgisk behand­ling reduserte dødeligheten blant de sårete betydelig.

Like etter 2. verdenskrig ble ASG utvidet og omdøpt til «Mobile Army Surgical Hospitals» med 60 sengers kapasitet og et større medisinsk team. De ble fullt mobile med egen transport, og kunne demonteres klart for avmarsj på seks timer – etter ankomst skulle det være operativt på fire timer. Den opprinnelige tanken var at det skulle være et MASH for hver divisjon.

MASH i aksjon 1952
MASH i aksjon 1952

Den 25. juni 1950, da Koreakrigen kom som en bombe på en uforberedt vestlig verden, var MASH-konseptet uprøvd og sanitetsavdelingene i Japan måtte i all hast sette opp, utstyre og bemanne tre enheter, som kom på plass i Korea i løpet av juli-september.

Lynkrigen

Krigen begynte som lynkrig. Først feide nordkoreanerne fra 38 breddgrad helt ned til Pusan i syd. Det var først der, sent i juli, at de større avdelingene fra USA og Storbritannia nådde frem til Korea. Første MASH i aksjon var US 8209 MASH som fulgte med US 1st Cavalry Division 18. juli, deretter ble US 8225 MASH knyttet til US 25th Infantry Division, som allerede var på plass. I oktober fulgte US 8076 MASH, tilknyttet US 3rd Infantry Division.

15. september gjorde FN land­gang ved Inchon med det nyopprettete X Corps, som besto av 1st Marine Division og US 7th Infantry Division – de knuste den nordkoreanske hæren og nådde den kines­iske grensen i november. Det utløste kinesisk intervensjon – et storangrep som drev FN tilbake langt syd for Seoul med store tap. I løpet av våren 1951 gjenerobret FN terreng opp forbi 38 breddegrad, der det hele hadde startet.

Lynkrig-fasen varte i 11 måneder – krigen raserte Seoul fire ganger. De hurtige tilbaketogene og fremrykningene over så lange distanser skapte store transportproblemer, slik at de bakre felt­sykehusene (ved Pusan) ikke kunne henge med. Dermed ble MASHene de eneste sanitets­avdel­ingene i fremre linjer, og måtte derfor ta seg av andre skader og sykdommer i tillegg.

For å klare det, ble MASHene utvidet, fikk større stab og kapasiteten ble økt til 200 senger. Ideen med et MASH per divisjon måtte oppgis som uoppnåelig – det endte med ett for hvert korps, dvs. at hvert MASH måtte betjene fire divisjoner. Da NORMASH kom på plass i juli 1951 fikk det avdelingsbetegnelsen 8055 MASH. Det ble det først satt opp med 60 senger og en stab på 83, men alt i oktober samme år ble det utvidet til den nye standarden med 106.

Skyttergravskrigen

Fra juli 1951 endret krigen karakter – den ble til en statisk krig med skytter­graver og bunkere, domi­nert av artilleri, bombe­kastere, nattpatruljer og nærkontakt.

Key hills and outposts on the Main Line of Resistance 1951-53
Key hills and outposts on the Main Line of Resistance 1951-53

Mens våpenhvileforhand­linger pågikk ble det i mer enn to år kjempet intenst og bittert om ubetydelige landevin­ninger – til en svært høy pris i men­neskeliv – men det var nettopp under disse forholdene at MASH-konsep­tet kom til sin rett. De ble lagt så nær fronten som mulig, så vidt utenfor artilleriets rekkevidde (den gang rundt 20 km), det betydde 10-15 km bak selve frontlinjen. I stedet for ett MASH pr. divisjon ble det ett pr. Corps – dvs. pr. fire divisjoner.

NORMASH (8055 MASH)

Det var blitt juli 1951 før det norske feltsyke­huset slo opp teltene for første gang – ett år etter at krigen startet (10 måneder etter at Sverige hadde sitt sykehus i Pu­san på plass, og 5 måne­der etter at Danmarks hospitalskip ”Jutlan­dia” ankret utenfor Pusan).

I april hadde offiserer fra Forsvarets sanitet vært i Japan og kjøpt fullt utstyr til et 60 sengers MASH av US Army for levering i Korea, mens personellet ble rekruttert og organisert av Norge Røde Kors.

Dermed kunne NORMASH starte sin virksomhet i Uijongbu 20 km nord for Seoul, ca. 16 km fra fronten, som en del av US I Corps (Bullseye) med betegnelsen 8055 MASH, for å betjene sektorens fire divisjoner (60.000 mann). Det var full fart fra første time: I løpet av de første 40 dagene ble 1048 pasienter mottatt – 23 av dem sivile skadete.

I august/september rykket FN nordover, og 1. oktober 1951 ble NOR­MASH flyttet 18 km. nordover, til Tongduchon. Det var da staben ble utvidet til 106 (f.o.m. 2. kontingent). Samtidig ble det vedtatt at den norske deltakelsen skulle forlenges ut over de første seks månedene, og ansvaret for NORMASH ble overført fra Norges Røde Kors til Forsvarets Sanitet.

I juni 1952 ble NORMASH flyttet nok en gang, enda 3 km lenger nord, til Habongam-ri, 18 km. sydøst for fronten, der de ble resten av krigen. I Corps’ sektor av fronten var særlig omstridt fordi den blokkerte hovedkorridoren nordfra nord mot Seoul, som lå bare 40 kilometer lenger syd.

155 mm Self Propelled Artillery
155 mm Self Propelled Artillery

Intensitet

De harde kampene om høydene T-bone Hill, Pork Chop Hill, Old Baldy, Big og Little Nori, Eerie, Little Gibraltar, The Hook og Nevada cities foregikk alle i den sektoren som NOR­MASH dekket: I. Corps – Bullseye.

Det var kampen om veien til Seoul, som varte i 20 måneder og produserte en ustanselig strøm av oppdrag for NOR­MASH. Intensiteten i kampene kan illustreres med tall: Bare i juni måned 1953 skjøt FN-styrkene 2.7 millioner artilleri­granater.

90 000 rounds in a month = one every 30 seconds + plus incoming fire
90 000 granater pr. maaned = ett hvert 30 sekunder + plus inkommende artilleri

Det blir 90.000 skudd pr. døgn, 63 skudd i minuttet uten opphold. I tillegg kom fiendens artilleri. Så lenge vi var der var artilleriet et uopp­hørlig bakteppe: torden dag og natt, horison­ten i nord et flamme­hav om natten. Etter noen døgn ble vi vant med det …

Koreakrigens omfang får nåtidens kriger – Gulfkrigene og Afgha­nistan – til å bli lilleputt­kriger. Pr. 27. juli 1953 talte FN styrkene 934.000 mann mot Nord-Koreas og Kinas 1,2 millioner mann (se Annex B). De militære tapene var så astro­nomiske at de stiller de siste 25 års kriger fullstendig i skyggen.

 FN-siden hadde 197.000 falne og savnete (antatt falne) og 558.971 sårete. Antallet sårete i Koreakrigen var like mange som den totale antall (alle våpenarter) i Desert Storm i 1991 (550.000). I Korea tapte USA alene 54.000 på tre år; i Irak tapte de 5.000 i løpet av 8 år.

Mer enn to tredjedeler av FN-tapene var sørkoreanske – ROK-divisjonene hadde over dobbelt så høye tapstall som de amerikanske divisjonene. De nord­koreanske og kinesiske tallene var betydelig høyere.

Ved at NORMASH’ innsats skjedde i fremskutt posisjon – i direkte kontakt med frontavdel­ingene – ble det utviklet en offensiv sanitetstjeneste, som ble enda mer effektiv etter hvert som helikoptre ble tatt i bruk ved evakuering (selv om feltambulanse fortsatt var det dominerende transport­middelet) – det reddet tusener av liv.

Banebrytende medisinske fremskritt

Nye behandlingsmetoder for akutt­skader ble utviklet, og dødeligheten blant sårete ble nesten halvert i forhold til 2. Verdenskrig (fra over 4 % til 2.5 % i Korea), og nye opera­sjons­metoder reduserte amputa­sjons­raten dramatisk (fra 36 % til 13 %). I tillegg oppnådde man en bety­delig reduksjon i dødeligheten av krigs­relaterte syk­dommer som tyfus, dif­teri, dysenteri, hemoragisk feber etc.

Det norske medisinske personellet tok på denne måten del i banebrytende begivenheter innen akuttmedisin. Det store antall sårete under Koreakrigen, og nærheten til kampene ga sani­tetsavdel­ingene omfattende erfaring både i behandling av stridsskader og i å håndtere store mengder pasienter på kort varsel.

Under abeidet med denne rapporten hadde jeg lange samtaler med oberstløytnant Harald David Meum om dagens sanitetstjenester. Han kunne fortelle at mange av de metoder og teknikker som ble utviklet i kampens hete i Korea fortsatt anvendes i dag, ikke bare militært, men også innen akutt­medisin.

Korean War Ambulance
Korean War Ambulance

Det meste av krigen var landeveis­transport med ambulanser som domin­erte, men den statiske krigen og økt tilgang på egnet materiell gjorde det etter hvert mulig å bruke helikoptre. Det var US 8076 MASH som tok i bruk helikopter første gang

 

Den første helikoptertypen som var i utbredt bruk i Korea var H-5 Dragonfly. Den var et kommuniksjonshelikopter og var ikke beregnet på med-evac. Den ble allikevel utstyrt med to bårer som hang på utsiden med deksel over, og var i begrenset bruk som ambulanse.

H5 Dragonfly unloading woundedat NORMASH 1952
H5 Dragonfly unloading wounded at NORMASH 1952

I 1952 kom de første av mer enn 100 av den helikoptertypen som ble brukt mest: H-13G Sioux, en liten tre-seters boble (som ble verdenskjent senere gjennom TV-serien MASH). H-13 Sioux tok en båre på hver skid – primitivt men effektivt. Den var liten og lett og tok seg frem over alt.

H-13 Sioux, 1953
H-13 Sioux helikopter, 1953

Det var først i 1953, da det betydelig større H-19 Chi­ckasaw kom i amb­ulanseversjon som tok 8 bårer, at det ble mulig å gi pasi­entene behandling under transp­orten.

 

H-19 Chickasaw helcopter
H-19 Chickasaw helikopter. 1953

PASIENTENE (Se også Tabell II og Vedlegg A)

”Mer enn 90.000 pasienter” går igjen i de fleste omtaler av NORMASH. Det er forståelig at akkurat det tallet refereres oftest – det er imponer­ende, men det har lite å gjøre med NORMASH egentlige oppgave. En gjennomgåelse at de mer detaljerte pasienttallene viser at 8.000 var tannlegepasienter, at 70.000 av dem ble behandlet etter 27. juli 1954 (våpenhvilen) og at 56.000 av dem var sivile kore­anere, samt at 95 % av de sivile pasientene var ”out­patients” (be­handling uten inn­leggelse).

Så lenge krigen pågikk var det nemlig ytterst begrenset hvor mange sivile som kunne få behandling ved et aktivt MASH. 

NORMASH primære oppgave var å betjene de fire infanteridivisjo­nene (60.000 mann) som utgjorde I. Corps – det vil si 18.000 mann i frontlinjen (skytter­gravene) til enhver tid. Da kunne ikke kapasiteten redu­seres ved å ta inn sivile pasienter. Det var av og til diskusjon med US 8th Army om dette, men slutt­resultatet var at tallet på sivile dagpasienter, basert på mine egne observasjoner, var mindre enn 10 per dag i gjennomsnitt så lenge det var krig.

NORMASH’ militære innsats

Den rent militære sanitetsinnsatsen må man grave dypere for å få klarhet i. Dessverre er det underliggende tall upresist oppstilt, viktige detaljer mangler, og data er spredd på flere kilder, men ved å analysere de foreliggende tallene og kombinere det med erindring og kvalifisert gjetting gir det allikevel en del nyttig inform­asjon. Tallene blir mest interes­sante når det skilles mellom perioden med aktiv krig, dvs. før våpen­hvilen 27. juli 1953, og tiden etter.

I NORMASH’ første 737 dager – mens krigen gikk for fullt – var vi et militært kirurgisk hospi­tal, som behandlet litt under 20.000 pasienter. 12.271 av dem ble innlagt (62 %), de øvrige ca. 7.500 var ”out­patients”, de fleste av dem sivile koreanere (en del var krigsskadet). 10.488 av de innlagte (86 %) ble etter operasjon sendt til bakre hospitaler mens 1.706 (14 %) ble utskrevet som friske og returnert til avdeling.

Etter at våpenhvilen trådte i kraft 27. juli 1953 endret NORMASH gradvis karakter. I løpet av de 448 dagene etter at kampene opphørte – frem til 18. oktober 1954 – var det at NORMASH behandlet tre fjerdedeler av de mye omtalte 90.000 pasientene, to tredjedeler av dem sivile koreanere – så å si alle disse var ”outpatients”. Bare ca. 5 % (2.554) ble innlagt. Reduserte militære be­red­skaps­krav gjorde at liggetiden for pasien­ter ble utvidet bety­delig – tallene indike­rer at gjennomsnittlig ligge­tid pr. pasient etter våpenhvilen ble 14.5 dager, i mot­setning til 3-døgns­begrensningen i MASH-konseptet. Yt­terst få pasienter ble videre­sendt. NORMASH ble til et van­lig sykehus, der militært personell utgjorde 31 % av pasientene.

25idBunkers

US 25th Infantry Divisions bunkere på lesiden av White Horse – mars 1953.

Krigsskader

Mens krigen pågikk ble 5.326 innlagt med strids­skader. Sam­tidig ble om­trent like mange innlagt av andre årsaker: 20 % av de innlagte er klassifisert som ”andre skader” (som tra­fikkulyk­ker, arbeids­ulykker, fro­stskader, brudd­skader, vådeskudd, vold o. l.), mens 25 % ble klassifisert som ”syk­dommer”, mesteparten av disse var typisk krigsrelaterte, som nevnt foran. ”Andre skader” og ”sykdommer” utgjorde ca. 45 % av alle NORMASH’ innlagte før våpen­hvilen.

Etter våpenhvilen var alle innlagte i disse to pasient­kategoriene. Det harmonerer med US Armys offisielle tapstall som viser at 38 % av tapene i Korea­krigen ikke var strids­relaterte: Falne (KIA+ MIA): 33.629; totalt antall omkomne: 54.246.

Old Baldy trenches Jan. 1953
Old Baldy trenches Jan. 1953

Hvem var pasientene?

Fordeling av de innlagte pasientene på nasjonalitet viser at representanter for i alt 15 nasjo­ner, pluss noen krigsfanger fra Nordkorea og Kina, havnet på NORMASH’ operas­jonsbord, det vil si nesten alle deltagende nasjoner. Hvordan kunne det ha seg, når NORMASH betjente mindre enn 25 % av frontlinjen? Forklaringen ligger i FN-styr­kenes organi­sasjon:

Kjernen i FN-styrkene var USAs 8 divis­joner + Commonwealth Division og ROKs 12 divisjo­ner (rundt 300.000 mann). Disse 21 divisjonene dannet fem korps, hver på 4 til 5 divisjoner. De dek­ket de den 165 kilometer lange fronten slik, regnet fra vest mot øst: US I.Corps, US IX.Corps, ROK II.Corps, US X.Corps, ROK I.Corps.

Alle stridende kontingenter fra FN-landene inngikk i amerikanske divisjonsforband – unntatt de fra det Britiske Samveldet, som utgjorde 1st Commonwealth Inf­antry Division.

NORMASH dekket I. Corps’ sektor – den vestligste del av fronten, fra utløpet av Han River til litt vest for Chorwon, en strekning på ca.40 kilometer. Korpsene skiftet sammen­setning ved at divisjonene ble flyttet om, men to divisjoner var del av I. Corps uten avbrudd: Com­mon­wealth Division og ROK 1st Division.

Tabell I:Fordeling av FN-kontingenter etter US Army-avdeling (styrketall pr. juli 1953):

Underavdelinger som inngikk i Divisjonsforband
Land Bidrag (type avdeling) Antall Inngikk i
UK 2 Inf. brigader +1 Strv. bataljon. 14.198 1st Commonw. Inf. Division
Canada 1 Infanteribrigade 6.146 1st Commonw. Inf. Division
Australia 1 Infanteriregiment (2bataljoner) 2.282 1st Commonw. Inf. Division
New Zealand 1 Artilleribataljon 1.385 1st Commonw. Inf. Division
India 1 Feltambulanse 90 1st Commonw. Inf. Division
Tyrkia 1 Infanteribrigade 5.453 US 2nd Infantry Division .
Frankrike 1 Infanteribataljon 1.119 US 2nd Infantry Division
Nederland 1 Infanteribataljon 819 US 2nd Infantry Division
Etiopia 1 Infanteribataljon 1.271 US 7th Infantry Division
Colombia 1 Infanteribataljon 1.068 US 7th Infantry Division
Thailand 1 Infanteriregim. (3 bataljoner) 2.120 US 25th Infantry Division
Belgia 1 Infanteribataljon 900 US 3rd Infantry Division
Luxembourg 1 Infanteritropp 44 I Belgias bataljon
Filippinene . 1 Infanteribataljon m/artilleri 1.496 US 3rd & 45th Infantry Division
Hellas 1 Infanteribataljon 1.263 US 1st Cavalry Division
Norge 1 MASH 106 US I. Corps
39.654

I alt seks andre divisjoner var innom US I. Corps i perioder: US 1st Cavalry (1951), US 25th (1951), 1st US Marines (1952-53), US 45th (1951-52), US 2nd (1952), US 3rd (1952), US 7th (1953), og US 25th om igjen (1953). Det var bare to US-divisjoner som ikke var innom I. Corps i løpet av krigen: US 24th og US 40th Infantry Division. ROK 9th var innom i 1952 – de øvrige 10 ROK-divisjonene var alle plassert i de andre fire korpsene.

Dermed tjenestegjorde så å si alle de nasjo­nale kontingentene i I. Corps’ sektor på et eller annet tids­punkt, og deres sårete, skadete og alvorlig syke havnet på NORMASH – det er forklaringen på at det pasientene kom fra så mange forskjellige nasjoner.

Iron Triangle near Kumwah jJanuary 1953
Iron Triangle near Kumwah jJanuary 1953

Under de voldsomste periodene i stillings­krigen i I. Corps sektor – november/desem­ber 1952 – kampene om Pork Chop Hill og The Hook – og i mars 1953 – Pork Chop-Old Baldy og Reno-Carson-Vegas – var vekselvis 2nd Div, 25th Div, 7th Div og Commonwealth Div involvert, og dermed australiere, briter, canadiere, colombianere, etiopiere, franskmenn, nederlendere, thailendere og tyrkere.

Det er anslått at tapene for FNs ni divisjoner alene (ROK ikke medregnet) under stillings­krigen juni 51-juli 53 utgjorde rundt 13.000 falne og 50.000 sårete (kun KIA og WIA). Totaltallene for de ni FN-divisjonene (kun KIA og WIA, uten­om ROK) – var totalt 27.619 falne og 103.257 sårete. Tapspro­sentene var mye større blant ROK-styrkene enn blant de øvrige FN-styrkene – de fleste data indikerer tre ganger så store prosentvise tap.

Tabell II: Innlagte pasienter ved NORMASH 13. juli 1951 – 27. juli 1953 (737 dager)

NORMASH-pasienter etter nasjonalitet og enhet
Nasjonalitet Divisjon Antall
USA 1Marine,1Cavalry, 2 ,3, 7, 25, 45th Infantry Divisions 5,259
ROK Army (Sør-Korea) 1, 2, 9th Infantry Divisions 2,082
UK 1st Commonwealth Division 2,059
Canada 1st Commonwealth Division 1,241
Australia 1st Commonwealth Division 447
Belgia & Luxembourg US 3rd Infantry Division 130
Nordkorea/Kina Sårete krigsfanger 172
Etiopia US 7th Infantry Division 68
Hellas US 3rd Infantry  Division 62
Colombia US 7th Infantry Division 53
Thailand US 45th Infantry Division 50
Frankrike US 2nd Infantry Division 39
Tyrkia US 25th Infantry Division 28
Nederland US 2nd Infantry Division 28
Filippinene US 3rd & 45th Infantry Division 21
India 1st Commonwealth Division 3
Ukjent nasjonalitet 24
Kina (FN-soldat) 1
Sverige 1
SUM   11,768
Sør-Korea(sivile) (Hovedsakelig sept. 1953  –  ut 1954) 2,720
Norge (Hele perioden 1951 – ut 1954) 50

Utenom I. Corps’ ROK-divisjoner (1st og 9th), hadde IX. Corps to ROK-divisjoner (2nd og 9th); X. Corps hadde også to (12th og 20th) mens ROK I. Corps og ROK II. Corps var rene ROK-forband (med ROK-divisjonene 6th, 7th, 8th, 11th og 15th, 21st og Capital Division).

I tillegg til de regulære styrkene fantes Korean Service Corps, som alene talte mer en 50.000 mann – de var ubevæp­nete og fungerte som bærere langs hele fronten. Det var de som bar alle forsyninger på ryggen den siste biten fra der lastebilene stoppet, opp til bunkere og skyttergraver – ammunisjon, mat og alt annet opp, og de døde ned. Deres tap er ikke oppgitt noe sted.

KOREAN WAR TIMELINE under 4. kontingent, oktober 1952 – mai 1953:

Key hills and outposts on the Main Line of Resistance 1951-53
Key hills and outposts on the Main Line of Resistance 1951-53

 • 14-25 oktober 1952: Kampen om Høyde 598 (Sniper Ridge). US 7th Infantry Division forsvarte Kumhwa mot kinesiske angrep. (the Iron Triangle).
 • 26-28 oktober, 1952: Kampene om the Hook (Commonwealth Division).
 • 3 november, 1952: Kinesisk angrep på Høyde 851, Heartbreak Ridge, som ble holdt av 2nd Battalion, 160th Infantry Regiment (US 40th Infantry Division)
 • 25 desember, 1952: Kinesisk angrep på T-Bone Hill. 38th Infantry Regiment (US 2nd Infantry Division) slo kineserne tilbake under harde kamper.
 • 25 januar, 1953: US 7th Infantry Divisions 31st Infantry Regiment angrep Spud Hill.
 • 17 mars, 1953: Kinesisk storangrep på Høyde 355 (Little Gibraltar), som ble holdt av 9th Infantry Regi­ment (US 2nd Infantry Division).
 • 23-24 mars, 1953: Kinesisk angrep på Old Baldy/Pork Chop som ble forsvart av 31st Inf­antry Regiment (US 7th Infantry Division). Old Baldy gikk tapt(forsvart av den colombi­anske bataljonen) , men kineserne ble drevet tilbake dagen etter, og Old Baldy ble ingen­mannsland.
 • 26-30 mars, 1953: Kraftige angrep på utpostene Nevada cities (Vegas-Reno-Carson), forsvart av 5th Marine Regiment – et kinesisk regiment ble tilintetgjort.
 • 16-18 april, 1953: Slaget om Pork Chop Hill. 17th og 31st Infantry Regiments (US 7th Infantry Division) ble hardt rammet og led store tap, men Pork Chop Hill ble holdt.
 • 14-25 april 1952: Kampen om Høyde 598 (Sniper Ridge). US 7th Infantry Division forsvarte Kumhwa mot kinesiske angrep. (the Iron Triangle).

NORMASH – DAGLIG LIV

Vakta på 10 mann hadde ansvaret for nærforsvar og vakt­tjeneste. Vi var forsterket med en tropp koreansk militær­politi på 40 mann – mange av dem var nordkoreanere som hadde vervet seg i syd. Vi lå i en sone som strakte seg ca. 20 km bak selve fronten, der avdelinger i hvile­posisjon og støtteavdelingene på korps­nivå var forlagt. Der var det svært få sivile, og derfor lite gerilja­styrker (som var en plage ellers i landet)

ROK Militarpoliti.
ROK Militarpoliti.

Nærforsvaret vårt besto av piggtrådbelte og trip-flares rundt leiren, og seks kore­anske vakt­poster. En norsk enmanns nattpa­trulje inspiserte vaktene. Vår normale kontakt med krigen var beg­renset til den uopphørlige artilleriilden, og kontrollen med all trafikk inn og ut.

TV-serien MASH var et perfekt bilde av NOR­MASH: Teltene, gjørmen, utstyret og atmosfæren (unntatt Hot­lips), selv om TV-serien feilaktig gir inntrykk av at helikopter var den primære transport­metoden for sårede (90 % av alle sårede kom landeveien med ambulanser). Dessuten: I et MASH finnes det ikke rekonvalesenter – alle behandlete pasienter skal sendes videre innen 72 timer.

Personellet som søkte seg til NORMASH kunne grovt sett inndeles i tre kategorier etter motivasjon: Idealister som ønsker å gjøre en innsats for å redde liv, de eventyrlystne og de som var i forsvaret og ville ha erfaring og styrke sitt militære rulleblad.

Den første gruppen satte raskt opp helsetjeneste og poliklinikk for de få sivile som fremdeles fantes i området, og viet seg det. De to andre gruppene fant fort frem til folk av sin egen type blant de andre FN-avdelingene i området, og besøkte fronten så ofte det bød seg en anledning.

Tjenesten i vakta var ikke spesielt anstrengende, men gruelig monoton: Rutinen var 2 timer vakt/6 timer fri i 9 dager, den 10dedagen 24 timer fri fra midnatt til midnatt. Mono­tonien ble brutt hver gang det brøt ut tyngre kamper (som f.eks. da Old Baldy skiftet hender to ganger på et par dager) – da kom det et rush av sårede slik at pre-op ble overfylt, og alt som kunne krype og gå ble innkalt til lossing av ambulanser og intern bæring av sårede.

Livets lyse side var Sersjantklubben – hver kveld omgjorde underbefalet messeteltet sitt om til bar, som var åpen fra 1800 til midnatt, med svært rimelige priser. Personell som bar våpen ble ikke servert, og siden alt ikke-medisinsk personell hadde med seg våpen til enhver tid, var det et bord i det ene hjørnet av teltet der du kunne legge det fra deg.

Klubben var åpen for alt FN-personell, også de fra andre avdelinger forlagt i området. Ettersom ryktet om denne klubben spredde seg ble ”området” tolket ganske vidt, så vi fikk besøk av alle mulige slags avdelinger som etter hvert ga oss en innsikt i det enorme apparat en moderne armé er med sitt utall av spesialenheter: Vannrense­avdelinger, jern­bane­avdelinger, postavdel­inger, likiden­tifikasjonsavdel­inger etc.

Med jevne mellomrom – ca. hver sjette uke, ble noen av I. Corps frontlinjeavdelinger flyttet til standby posi­sjoner bak selve frontlinjen, og de fant snart frem til NORMASH’ Sersjantklubb og slapp i regel inn som gjester til en av vakta. Et par ganger forla 1st US Marine Division en bataljon i nærheten, og da hendte det at deres dårlige manerer tvang oss til stenge portene – det skapte en del stress – inkludert skyting.

Fordi Commonwealth Division var en del av det området NOR­MASH betjente, var australiere og briter hyppige gjester: 1st battallion Royal Australian Regiment og 1st battallion, Royal Tank Regiment.  Det utviklet seg en nærmere kontakt mellom oss nordmenn og britene/australi­erne enn med folk fra andre avdelinger – et velkjent fenomen.

Hitchiking to the font - Kumwah March 1953
Hitchiking to the front – Kumwah March 1953

Vi besøkte hverandre regelmessig begge veier, og det var disse kontaktene som gjorde at vi hadde nærmest fri adgang til de ytterste utpostene ved fronten i Commonwealth Divisions avsnitt, og kunne benytte oss av på fridagene våre – vi haiket opp til fronten og besøkte avdelingene der vi hadde kjente.

 

Hvordan havnet jeg i denne krigen?

25. juni 1950 hadde jeg akkurat mønstret på M/S Høegh Silverbeam i Australia da nyheten kom på radioavisen: Nord-Korea hadde gått til storangrep på Sør-Korea. Jeg var 19 år, det var bare fem år siden 2. verdenskrig – en mulig 3. verdenskrig lå i underbe­visstheten. Lite ante jeg da at jeg vel to år senere skulle være midt oppi Koreakrigen.

Etter et år i Italia og Spania kom verne­plikten ved Ingeniørkompaniet i Tysklandsbrigade 521 i Sch­leswig-Holstein. Da det nærmet seg dimittering høsten 1952 kom det rund­skriv om rekruttering til det Norske Feltsykehuset i Korea.

Det var godt betalt: garantert 6.000 kroner i banken etter et halvt år – nesten en årslønn den gang – her lå en mulig studiefinansiering. Det var stor rift om plassene – over 1000 søkere sloss om 106 stillinger. Tjenesteuttalelsen fra Tysklands­brigaden, utenlands­erfa­ring og språkkun­nskaper sikret meg en plass.

I ettertid – et helt liv senere – ser jeg klart at det halve året jeg var i Korea i 1952-53 var en formende opplevelse. Der er umulig for en som ikke har vært med i en virkelig krig å forstå hva krig er gjennom film eller TV, uansett fantasi – du må være der, inne i det. Virkeligheten etser alt inn i hukommelsen. Alle krigsfilmer jeg senere har sett blir bare tull. Først når du er midt oppe i det går det rett inn i margen:

Det er ikke en øvelse – det er virkelig krig. Det er kanontorden, du ser døde mennesker, og det er ingen vei ut. Det er bare menneskets nesten ubegripelige tilpassningsevne som gjør det mulig.

Du er et bitte lite tannhjul i et gigantisk maskineri: En arme på krigsfot – et eget samfunn med egne lover. Et ufattelig enormt apparat med død og fordervelse som formål. Fascinerende – besettende …

Utmerkelser tildelt NORMASH

Dersom det fortsatt skulle være tvil om hva slags tjeneste NORMASH utførte mens Korea­krigen fore­gikk, skulle teksten som følger den amerikanske avdelingsutmerkelsen The Merito­rious Unit Commendation være entydig – den ble tildelt NORMASH to ganger: For perioden juli 1951 – juli 1952 og for perioden juli 1952 – juli 1953:

The Meritorious Unit Commendation is awarded by the United States to military units for exceptionally meritorious conduct in perfor­mance of outstanding services for at least six continuous months during military operations against an armed enemy. The services must be directly related to the combat effort.” 

 I tillegg ble NORMASH tildelt The Republic of Korea Presidential Unit Citation This decoration is issued by the government of South Korea to both Korean and foreign military units for exceptionally outstanding perfor­mance of duty in action against an armed enemy.

Det største bedraget: Nobels Fredspris 1988

Da industrimagnaten Alfred Nobel satte opp sine priser (som administreres av Svenska Aka­demin) skilte han ut Fredsprisen, og overlot tildelingen av den til Norges Storting. Stortinget oppnevner de fem medlemmene av Den Norske Nobelkomite, vanligvis tre tidligere politi­kere og to kulturpersonligheter.

I 1988 besluttet Nobelkomiteen å tildele Fredsprisen til “the United Nations Peacekeeping Forces”, en avgjørelse som falt god jord hos de fleste, helt til sannheten kom frem i tildelings­talen, som var omhyggelig formulert slik at FN-aksjonen i Korea i 1950-53 ble utelatt:

“The original United Nations treaty does mention the possibility of military involvement on the part of the United Nations in the event of hostilities, but, because of the relationship between the great powers, it has never been possible to make use of this part of the treaty – the possible exception being the action in Korea in 1950.

… peace keeping operations were commenced in 1956 (…) in connection with the Suez crisis. The Security Coun­cil was unable to act because of a veto from two of the member states. This was solved by summoning the UN General Assembly to a special session, which passed the «Uniting for Peace» resolution that gives the United Nations’ General Assem­bly the power to intervene in the event of the Security Council being unable to act. This resolution was used to deploy a peacekeeping force …”

“The possible exception” er tilfeldigvis den eneste gangen FNs Sikkerhetsråd – FNs høy­este operasjonelle myndighet – har godkjent en militæraksjon slik FN-pakten tillot. Tilfeldigvis besto “the relationship between the great powers” på den tiden i at Sovjetunionen boykottet Sikkerhetsrådet, og de avskar derfor seg selv i å nedlegge veto.

Dermed valgte Nobelkomiteen i 1988, som startpunkt for “UN Peacekeeping Forces”, en smart papirmanøvre fra 1956 som tillot omgåelse av Sikkerhetsrådet,  fremfor Sikkerhets­rådets lovlige og rettfremme beslutning av 1950. Slik klarte Nobelkomiteen å holde utenfor Fredsprisen en legal FN-aksjon som kostet 34.000 (ikke-koreanske) FN-styrker livet.

En skamplett …

VEDLEGG A

Om enhetene i US Army i 1952.

Nedenstående er til orientering for lesere som ikke er kjent med hærstyrkers oppset­ning på 50-tallet. Hæren i Norge fulgte denne modellen inntil 1970-tallet, opp til Brigade, som var Hærens største enhet (i mobiliseringsoppsetningen kalt Kombinert Regiment – KR):

Størrelse og oppsetning av US 8th Armys bakkestyrker i Korea var de samme som USA anvendte under hele 2. verdenskrig. Hver enhet på hvert nivå besto av tre like elementer pluss stab og støtteelement.  Infanterienhetene var oppsatt som følger (omtrentlige personellantall):

 • Lag:   8 geværmenn pluss en MG-gruppe (2 mann): Totalt 10.
 • Tropp:   3 lag plus stab (8): Total 38.
 • Kompani: 3 tropper pluss stab pluss støttetropp (30): Totalt 150.
 • Bataljon: 3 kompanier pluss et støttekompani (130) pluss stab (120): Totalt 700.
 • Regiment: 3 bataljoner pluss støtteenheter (600) pluss stab (300): Totalt 3,000.
 • Divisjon:   3 regimenter pluss artilleri (2000), ingeniørtropper (2000), sambands­enheter (1500), transportenheter (2500), sanitetsenheter (500), pluss divisjonsstab (200): Totalt 18,000.

(Gevær-)laget er infanteriets minste enhet; ledes av en korporal eller sersjant. Betegnes numerisk (1ste lag, 2net lag, 3dje lag)

En infanteritropp består av tre geværlag pluss stab ledet av en løytnant med en fenrik som NK. Betegnet numerisk (1ste tropp, 2nen tropp etc.)

Et infanterikompani består av tre geværtropper pluss en støttetropp (bombe­kastere, middelstunge mitraljøser og lette anti-tankvåpen) pluss stab, ledet av en kaptein med en løytnant som NK. Betegnes alfabetisk (Kp A, Kp B, etc).

En infanteribataljon består av tre geværkompanier pluss et støttekompani (tunge bombekastere, rekylfri kanoner, tunge maskingeværer, anti-tankvåpen, pionertropp (ingeniørsoldater), pluss et stabs­kompani (samband, sanitet og transport), pluss bataljonsstab, ledet av er oberstløytnant med en major som NK. Bataljoner betegnes numerisk ( 1ste Bn, 2nden Bn, 3dje Bn).

Neste overordnete enhet kan være en av to typer (enten/eller):

1) En Brigade = tre bataljoner pluss enheter på kompani- eller bataljonsstørrelse med stridsvognsavdelinger, artilleri, ingeniørtropper og samband (av og til kalt Regimental Combat Teams – RCT), ledet av en oberst, i alt 4 000 – 5 000 mann. Tre slike brigader dannet en Divisjon, ledet av en general­major (totalt 12 000-15 000).

2) Et Regiment = tre bataljoner pluss samband og divisjonsstab, ledet av en oberst. Tre regimenter pluss tilleggsenheter enheter på regimentnivå: stridsvogns­avdelinger, artilleri, ingeniør­tropper, utgjør en Divisjon, som ledes av en general­major (totalt 15 000-20 000) .

Forskjellen mellom en divisjon av regimenter og en med brigader er at en Divisjon av regimenter bare vil operere som en komplett Div­isjon, mens en Divisjon av brigader vil kunne operere med sine brigader som selvstendige enheter. I Koreakrigen var regiments­strukturen dominerende.

I store krigsområder, som under 2. Verdenskrig (og Koreakrigen), som omfattet titalls divisjoner, var divisjonene organisert i grupper ett nivå høyere opp: Korps (engelsk: Corps – uttales kår) nummerert med romertall (I, II, III).

Hvert korps besto da av tre til fem divisjoner, og korpsenes rolle var å levere støtte over divisjonsnivå, som tungt artilleri, luftvern, transport og forsyningssystemer, sanitet utover divisjonenes egne enheter (et MASH var en typisk korps-enhet – ett MASH for hvert korps).

Korps leverte også annen avansert støtte, som operasjon av sivil infrastruktur (vannfor­syning, avfallshandtering, kraftverk, el-nett, jernbaner, vei- og brovedlikehold, telefon­systemer og kringkasting) etc., og generell inndekning av divisjonenes forsyningsbehov.

Tre Korps pluss ytterligere kommando- og administrative enheter utgjorde en Armé.

FN-siden i Koreakrigen var organisert med fem korps. Sammensetningen av hvert korps varierte over tid, ettersom divisjonene ble omplassert og rotert mellom korpsene, og enkelte korps besto av både US- og ROK-divisjoner. Da våpenstillstanden inntrådte (juli 1953), besto de fem korpsene i FN-arméeen av følgende divisjoner:

 • I Corps (US): US 1st Marine Division, Commonwealth Division, US 7th Division, ROK 1st Division and ROK 9th Division (5 divisjoner)
 • IX Corps (US): US 25th Division, ROK 2nd Division, ROK 7th Division(4 Divisjoner)
 • X Corps (US): US 40th Division, US 45th Division, ROK 12th Division, ROK 20th Division (4 Divisjoner)
 • ROK I Corps: ROK 6th Division, ROK 8th Division and ROK 11th (3 Divisions)
 • ROK II Corps: ROK 15th Division, ROK 21st Division and ROK Capital Division (3 Divisjoner)

De tre US-korpsene utgjorde US 8th Army.

De to ROK-korpsene utgjorde ROK Army.

VEDLEGG B

NORMASH PASIENTDATA

Totalt Før Våpenhv. Etter Våpenhv.
Alle pasienter 90,000* 27,201 62,799 *Udokumtert.
Tannlegepasienter 8,000 4,000 4,000 Estim.fordeling
Alle pasienter ex tannl. 82,000 19,701 62,299 Beregnet
Militare pasienter 26,030 12,201 13,829 Beregnet
Sivile pasienter 55,970 7,500* 48,470 * Estimat
Innlagte 14,755* 12,201 2,554 *Dokumentert
Kampskader 5,326* 5,326 0 *Dokumentert
Andre skader 4,086* 2,492 1,594 *Dokumentert
Sykdommer 4,998* 3,048 1,950 *Dokumentert
Døde på sykehuset 150* 150 0 *Dokumentert
Utskrevet som friske 4,314* 1,760 2,554 *Dokumentert
Overf. til andre sykeh. 10,488* 10,488 0 *Dokumentert
Uregisterte* 345* 0 345 *Dokumentert
Antall dager i aksjon 1,185 737 448 Beregnet
Mil. pasienter pr. dag 22 17 31 Beregnet
Siv.pasienter pr. dag 47 10 108 Beregnet
69 27 139 Beregnet
Innlagte i % 18.0% 61.9% 4.1% Beregnet
Hospitaldøgn* 73,637* 36,603* 37,034* *Dokumentert
Hospitaldøgn pr. pas. 5.0 3.0 14.5 Beregnet
De dokumenterte tallene er fra Bernh. Paus’ rapport, FSAN 1955. Tall som
Ikke er dokumentert er estimater og beregninger v/ forfatteren.

Norsk personell gjorde en stor innsats for sivile koreanere, men det bør ikke få overskygge at Norges deltagelse i Koreakrigen var en MILITÆR innsats. Den overveiende delen av virksomheten etter våpenhvilen i juli 1953var behandling av sivile pasienter. 

VEDLEGG C

UNITED NATIONS FORCES IN KOREA as of 27 July 1953

 

Number   of troops:
Country: KIA MIA WIA POW
Republic of Korea 590,911 137,899 24,495 450,742 8,343
United States 302,483 23,715 4,820 92,134 7,245
Commonwealth 24,101 1,964 n.a. 4,972 n.a.
 – UK  14,198 1,078 n.a. 2,692 n.a.
 – Canada 6,146 516 n.a. 1,042 7
 – Australia  2,282 339 n.a. 1,160 n.a.
 – New Zealand 1,385 31 n.a. 78 n.a.
 – India 90 0 0 0 n.a.
Turkey 5,453 721 168 2,111 n.a.
Thailand 2,120 136 0 469 0
Philippines 1,496 92 0 356 0
Ethiopia 1,271 122 0 566 0
Greece 1,263 194 0 459 0
France 1,119 287 7 1,350 12
Columbia 1,068 146 69 448 0
Belgium 900 97 0 355 0
Luxembourg 44 7 0 21 0
South Africa 826 20 0 16 0
Netherlands 819 116 3 n.a. 1
Norway 106 0 0 0 0
Denmark 150 0 0 0 0
Sweden 174 0 0 0 0
Italy 50 0 0 0 0
Total troops 934,354 167,480 29,562 558,971 15,608
Total killed 197,042 KIA: Killed in action
MIA: Missing in action
WIA: Wounded in action
POW: Prisoners of War
n.a. : Data not available

 

Divisions

 

Nations

Non-C Nations